Accessibility icon
22.12.2020

Kreditna linija „Poduzetnik Istarska županija 2020“

Grad Rovinj-Rovigno sudjeluje u  realizaciji Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ te je potpisao Ugovor o provedbi kreditne linije sa Istarskom županijom i Istarskom razvojnom agencijom d.o.o. (IDA) i poslovnim bankama.

 

Poduzetnici s područja Grada Rovinj-Rovigno prepoznali su povoljne uvjete kreditiranja prema Programu „Poduzetnik Istarska županija 2020.“ te je Grad Rovinj-Rovigno koji subvencionira kamatu u visini od 1% za navedene kredite, kao član Povjerenstva za dodjelu poduzetničkih kredita na tri sjednice Povjerenstva dao suglasnost za dodjelu 28 poduzetnička kredita (11 poduzeća i 17 obrta).

 

Kreditni zahtjevi odobreni od strane Povjerenstva upućuju se u poslovne banke koje donose konačnu odluku o odobrenju kredita sukladno svojim internim aktima i pravilima poslovnih banaka.

 

Ukupni kreditni fond Programa iznosi 385.000.000,00 kuna dok kreditni fond za poduzetnike koji su registrirani, odnosno koji ulažu na području Rovinja-Rovigno iznosi 50.000.000,00 kuna.

 

Program kreditiranja se provodi u suradnji sa osam poslovnih  banaka te sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj.

 

Najniži odobreni iznos kredita iznosi 50.000,00 kn dok najviši iznos je 1.500.000,00 kn.

 

Krediti su namijenjeni za nove investicije koje uključuju npr.:

– kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,

– nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme,

– nabavu novih proizvodnih objekata,

– obrtna sredstva do 30% iznosa kredita;

te za trajna obrtna sredstva za sljedeće namjene npr:

 

– za nabavu sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara,

– za troškove radne snage,

– za režijske troškove.

 

Osim toga Istarska županija i uključeni gradovi subvencioniraju kamatu na odobrene poduzetničke kredite temeljem programa HBOR-a za poduzetništvo mladih, žena i početnika. Iznosi kredita, namjena, vrsta kredita, kamatna stopa, rok otplate i svi ostali uvjeti kreditiranja uređuju se sukladno odredbama Programa HBOR-a.

 

Kreditna linija je još uvijek otvorena (do iskorištenja kreditnog fonda), te zainteresirani više informacija mogu dobiti na tel. 052 381 900 ili posjetiti internet stranice Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o.