Accessibility icon
09.09.2021

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ROMINA SOŠIĆ ROJNIĆ, HR-52210 Rovinjsko Selo, VIČANI 71

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine – s šest (6) stambenih jedinica

na katastarskoj čestici 8455/8 k.o. Rovinj (Rovinj, Kresinskih žrtava 22).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.09.2021. u 09:00 sati, na lokaciji – Rovinj, Trg Matteotti 2, III kat, soba 27, uz obaveznu najavu 3 dana ranije na tel: 052 805-269 ili putem maila: jasmina.orbanic.zufic@rovinj-rovigno.hr.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJENICA ZA IZDAVANJE AKATA

Mr.sc.Jasmina Orbanić Žufić, dipl.ing.građ.