Accessibility icon
08.05.2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MLADEN MILANOVIĆ, HR-52210 Rovinj, FONTERA 17

IRIGEM d. o. o., HR-52210 Rovinj, Fontera 1

1.Pozivaju se Paliaga Giacomo od Andrea, Rovinj – nepoznata adresa i Paliaga Stefano p.Andrea, Amrica – nepoznata adresa, upisani kao suvlasnici na k.č.9445/1 k.o. Rovinj u z.k.ulošku broj:1889 na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • rekonstrukciju postojeće građevine (dogradnja, nadogradnja i prenamjena štale u stambeni objekt) stambene namjene, 3. skupinena novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 10307 (nastala od k.č.9445/2, zgr.č.2902/1- sada k.č.10398, zgr.č.2902/2- sada k.č. 10397 i zgr.č.3072 – sada k.č.10307 sve k.o. Rovinj) k.o. Rovinj (Rovinj, Fontera bb).

U spis je priložen glavni projekt zajedničke oznake 22/36 od 10/2018 godine, glavni projektant Paris Aleksandar, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 397 (A.P. – ARH. d.o.o. HR-52210 Rovinj, Istarska 51, OIB 18347501930) – MAPA 1,2,3, 4 i 5 na temelju kojeg se izdaje građevinska dozvola.

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana

(ponedjeljak) 18.05.2020 u 10:00 sati,

na lokaciji – Rovinj, Trg Matteotti 2, u prizemlju zgrade.

Dodatne informacije možete dobiti putem maila: klaudija.kuhar@rovinj-rovigno.hr ili na br. tel: 052/805-256.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.