Accessibility icon
08.04.2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KAUFLAND HRVATSKA k.d.

HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 14

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine poslovne namjene, 2.b skupine – POSLOVNA GRAĐEVINA TRGOVAČKOG I USLUŽNOG SADRŽAJA SA TRAFOSTANICOM

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 8967/1 koja će nastati od k.č.8968/3, k.č.8968/4, k.č.8967/1, k.č.8966/3, k.č.8966/1, k.č.9865/10, k.č.8960/5, k.č.8960/4, k.č.9865/11, k.č.8966/2, k.č.8962/2, k.č.8966/4, k.č.8966/5, k.č.8962/1, k.č.8967/6, k.č.8964/4, k.č.8962/3, k.č.8964/3, dio k.č.9865/12 i k.č.8967/8 k.o. Rovinj (Rovinj, Gripole).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.04.2020 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Rovinj-Rovigno, trg Matteotti br.2, Odsjek za izdavanje akata, III. kat, soba br.26.

3.Pozivaju se građani da svu komunikaciju prema Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za vrijeme trajanja epidemije Covid-19, a vezano za javne uvide obavljaju putem elektroničke pošte djelatnika, čiji se kontakti nalaze se na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno.

4.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, upitom poslanim na mail službenika ivana.matijevic.horvat@rovinj-rovigno.hr ili na broj tel. 052/ 805-208, a za uvid treba dostaviti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

5.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IZDAVANJE AKATA

Ivana Matijević Horvat, dipl.ing.građ.