Accessibility icon
26.02.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ROVINJ – ROVIGNO , HR-52210 Rovinj, Trg Matteotti 2

1.  Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene – izgradnja prometnica unutar naselja Salterija u Rovinju OS6 i OS7, s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom,

na katastarskim česticama k.č.br. 2441/5, 2441/11, 2441/8, 2441/31, 10029/1, 2441/16, 2441/9,

2441/6 i 2441/2, sve k.o. Rovinj (Rovinj, predio Salterija).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.03.2018 u 09:00 sati, na lokaciji –            Upravni odjel u Gradu Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti 2., prostorija br. 28/III.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.