Kontakti

Djelatnici ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Marko Paliaga Gradonačelnik 052/805-205 gradonacelnik@rovinj-rovigno.hr
2 Marino Budicin Zamjenik gradonačelnika 052/805-206 marino.budicin@rovinj-rovigno.hr
3 Maria Črnac Rocco Pročelnica Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika 052/805-230 maria.crnac.rocco@rovinj-rovigno.hr
4 Mojmir Pavić Viši savjetnik za pravne poslove 052/805-210 mojmir.pavic@rovinj-rovigno.hr
5 Mirjana Bratulić Viša savjetnica za pravne poslove 052/805-259 mirjana.bratulic@rovinj-rovigno.hr
6 Randi Hrelja Voditelj Odsjeka za informatičke poslove i kompjuterizaciju 052/805-244 randi@rovinj-rovigno.hr
7 Jadranka Radetić Voditelj Odsjeka za protokolarne i administrativne poslove 052/805-205 tajnica@rovinj-rovigno.hr
8 Mirella Malusà Savjetnica-prevoditeljica 052/805-247 mirella.malusa@rovinj-rovigno.hr
9 Verena Sošić Cerin Viša stručna suradnica–prevoditeljica 052/805-273 verena.sosic.cerin@rovinj-rovigno.hr
10 Ines Herak Administrativna tajnica u odsjeku za protokolarne i administrativne poslove 052/805-207 ines.herak@rovinj-rovigno.hr
11 Dean Herak Vozač službenog automobila 052/805-205

Djelatnici ureda Službe za unutarnju reviziju

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Iva Vuljan Apollonio Voditelj Službe za unutarnju reviziju 052/805-270 iva.vuljan.apollonio@rovinj-rovigno.hr

Djelatnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Edita Sošić Blažević Pročelnica 052/805-234 edita.sosic.blazevic@rovinj-rovigno.hr
2 Dragan Poropat Voditelj Odsjeka za sport, socijalnu skrb, vatrogastvo i civilno društvo 052/805-266 dragan.poropat@rovinj-rovigno.hr
3 Mihovil Modrić Viši stručni suradnik za pravne poslove 052/ 805-255 mihovil.modric@rovinj-rovigno.hr
4 Dean Cvitić Voditelj Odsjeka za predškolstvo, školstvo, kulturu i tehničku kulturu 052/805-251 dean.cvitic@rovinj-rovigno.hr
5 Patrizia Poretti Viša stručna suradnica 052/805-277 patrizia.poretti@rovinj-rovigno.hr
6 Nasta Lambaša Stručna suradnica 052/805-253 nasta.lambasa@rovinj-rovigno.hr
7 Natalia Martinčić Stručna suradnica 052/805-277 natalia.martincic@rovinj-rovigno.hr
8 Sanja Radić Ostojić Referent u Odsjeku za sport, socijalnu skrb, vatrogastvo i civilno društvo 052/805-241 sanja.radic.ostojic@rovinj-rovigno.hr

Djelatnici Upravnog odjela za proračun, gospodarstvo i europske fondove

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Martina Čekić Hek Pročelnica 052/805-226 martina.cekic.hek@rovinj-rovigno.hr
2 Denis Puhar Savjetnik u Odsjeku za proračun i financije 052/805-222 denis.puhar@rovinj-rovigno.hr
3 Edina Revelante Viša stručna suradnica u Odsjeku za proračun i financije 052/805-222 edina.revelante@rovinj-rovigno.hr
4 Sanja Cerin Žagrić Viša stručna suradnica u Odsjeku za proračun i financije 052/805-222 sanja.cerin.zagric@rovinj-rovigno.hr
5 Žan Sošić Viši stručni suradnik u Odsjeku za proračun i financije 052/805-222 zan.sosic@rovinj-rovigno.hr
6 Vilma Janko Voditelj Pododsjeka za obračun i likvidaturu 052/805-227 vilma.janko@rovinj-rovigno.hr
7 Anuca Gerga Referentica za proračun 052/805-227 anuca.gerga@rovinj-rovigno.hr
8 Dilva Vujičić Viša stručna suradnica u Odsjeku za gospodarstvo i europske fondove 052/805-263 dilva.vujicic@pu.htnet.hr
9 Ana Karlaš Viša stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove 052/805-216 ana.karlas@rovinj-rovigno.hr
10 Robert Lešić Savjetnik za gospodarstvo i europske fondove 052/805-216 robert.lesic@rovinj-rovigno.hr

Djelatnici Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Ivan Begić Pročelnik 052/805-217 ivan.begic@rovinj-rovigno.hr
2 Stanislava Martinis Voditelj Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 052/805-250 stanislava.martinis@rovinj-rovigno.hr
3 Galena Grohovac Savjetnica za prostorno planiranje 052/805-250 galena.grohovac@rovinj-rovigno.hr
4 Klaudija Kuhar Viša stručna suradnica za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 052/805-256 klaudija.kuhar@rovinj-rovigno.hr
5 Dragana Marinić Viši stručni suradnik za porostorno planiranje i zaštitu okoliša 052/805-250 dragana.marinic@rovinj-rovigno.hr
6 Massimo Sapač Viši stručni suradnik za porostorno planiranje i zaštitu okoliša 052/805-256 massimo.sapac@rovinj-rovigno.hr
7 Jasmina Orbanić Žufić Savjetnica za izdavanje akata 052/805-269 jasmina.orbanic.zufic@rovinj-rovigno.hr
8 Olga Brana Tesar Viša stručna suradnica za izdavanje akata 052/805-267 olga.brana.tesar@rovinj-rovigno.hr
9 Loreta Rodinis Viši stručni suradnik za pravne poslove 052/805-263 loreta.rodinis@rovinj-rovigno.hr
10 Tanja Etinger Administrativna tajnica 052/805-243 tanja.etinger@rovinj-rovigno.hr
11 Senada Sejfo Viša stručna suradnica za izdavanje akata 052/805-272 senada.sejfo@rovinj-rovigno.hr
12 Suzana Gjurić Stručna suradnica za objekte visokogradnje 052/805-272 suzana.gjuric@rovinj-rovigno.hr
13 Vera Brumnić Stručna suradnica za izdavanje akata vezanih za gradnju 052/805-269 vera.brumnic@rovinj-rovigno.hr
14 Katarina Miljanović Stručna suradnica za izdavanje akata vezanih za gradnju 052/805-267 katarina.miljanovic@rovinj-rovigno.hr

Djelatnici Upravnog odjela za izgradnju i održavanje objekata

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Ermanno Turcinovich Voditelj odsjeka za izgradnju i održavanje objekata 052/805-214 ermanno.turcinovich@rovinj-rovigno.hr
2 Senka Obšivač Voditelj pododsjeka 052/805-221 senka.obsivac@rovinj-rovigno.hr
3 Ivana Matijević Horvat Viši stručni suradnik za izgradnju i održavanje objekata 052/805-261 ivana.matijevic.horvat@rovinj-rovigno.hr
4 Martina Medica Viša stručna suradnica za tehničke poslove i projekte 052/805-261 martina.medica@rovinj-rovigno.hr
5 Renata Maretić Juran Referent za pomoćne i tehničke poslove 052/805-221 renata.maretic@rovinj-rovigno.hr

Djelatnici Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i opće poslove

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Ando Saina Koordinator 052/805-228 ando.saina@rovinj-rovigno.hr
2 Elvis Prenc Voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo 052/805-223 elvis.prenc@rovinj-rovigno.hr
3 Toni Cerin Voditelj Odsjeka za opće poslove 052/805-212 toni.cerin@rovinj-rovigno.hr
4 Kristina Tiani Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti i opće poslove 052/805-238 kristina.tiani@rovinj-rovigno.hr
5 Carmen Krančić Referent za administrativnu potporu i komunalne djelatnosti 052/805-220 carmen.krancic@rovinj-rovigno.hr
6 Daria Bilajac Viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu komunalnih prihoda 052/805-225 daria.bilajac@rovinj-rovigno.hr
7 Jelena Kercan Viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu komunalnih prihoda 052/805-225 jelena.kercan@rovinj-rovigno.hr
8 Ksenija Jeromela Žibert Viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu komunalnih prihoda 052/805-212 ksenija.jeromela.zibert@rovinj-rovigno.hr
9 Martina Matohanca Referent za utvrđivanje i naplatu komunalnih prihoda 052/805-218 martina.matohanca@rovinj-rovigno.hr
10 Sanja Hrelja Referent za kadrovske poslove i arhivu 052/805-260 pisarnica@rovinj-rovigno.hr
11 Rosanna Veggian Referentica za poslove pisarnice 052/805-260 pisarnica@rovinj-rovigno.hr
12 Marko Višković Referent – prometni redar 052/805-220 redari@rovinj-rovigno.hr
13 Roberto Sapač Referent – prometni redar 052/805-220 redari@rovinj-rovigno.hr
14 Ana Benčić Referent-komunalni redar 052/805-220 redari@rovinj-rovigno.hr
15 Loran Bačac Referent – komunalni redar 052/805-220 redari@rovinj-rovigno.hr
16 Berislav Vrančić Referent – komunalni redar 052/805-220 redari@rovinj-rovigno.hr
17 Boris Juričić Referent – komunalni redar 052/805-220 redari@rovinj-rovigno.hr
18 Valter Ružić Referent za pomoćne i tehničke poslove 052/805-220 redari@rovinj-rovigno.hr
19 Dorijan Uležić Portir-telefonista 052/805-200
20 Ljiljana Verebeš Spremačica
21 Nataša Črnac Spremačica
22 Deana Jelušić Spremačica
23 Vlatka Jurički Spremačica

Djelatnici Upravnog odjela za upravljanje imovinom

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Sandra Sošić Pivac Pročelnica 052/805-275 sandra.sosic.pivac@rovinj-rovigno.hr
2 Irena Gržina Administrativna tajnica 052/805-209 irena.grzina@rovinj-rovigno.hr
3 Nataša Poropat Paliaga Voditelj Odsjeka za upravljanje imovinom 052/805-264 natasa.poropat.paliaga@rovinj-rovigno.hr
4 Tanja Laginja Viša stručna suradnica za pravne poslove 052/805-264 tanja.laginja@rovinj-rovigno.hr
5 Antonija Trojanović Viša stručna suradnica za poljoprivredno zemljište u odsjeku za upravljanje imovinom 052/805-237 antonija.trojanovic@rovinj-rovigno.hr
6 Tina Šumberac Viša stručna suradnica za geodetske poslove 052/805-237 tina.sumberac@rovinj-rovigno.hr
7 Ivan Žagar Viši stručni suradnik za pravne poslove 052/805-215 ivan.zagar@rovinj-rovigno.hr
8 Feručo Kresina Referent za imovinsko-pravne poslove 052/805-215 ferucio.kresina@rovinj-rovigno.hr