Accessibility icon
01.08.2011

Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece

Na temelju članka 67. Statuta Grada Rovinja – Rovigno («Službene novine Grada Rovinja – Rovigno «, broj 4/09.), Gradonačelnik Grada Rovinja – Rovigno, donosi

ODLUKU

o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Rovinj – Rovigno se opredjeljuje za provođenje aktivnosti, uz suradnju lokalnih tijela, ustanova, udruga, pojedinaca, medija, odraslih i djece, vezanih za uključenje u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece.

Članak 2.

Aktivnosti usmjerene na stjecanje počasnog naziva „Grad Rovinj – Rovigno  – prijatelj djece“ temeljit će se na sljedećim dokumentima:

1. Konvenciji o pravima djeteta UN-a koja sadrži četiri opća načela:
– djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju „neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom porijeklu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegova roditelja ili zakonskog skrbnika“
– djeca imaju pravo na životni razvoj u svim vidovima života uključujući fizički, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni
– pri donošenju svih odluka ili izvršenja postupaka koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje donosi obitelj
– djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.

2. Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interese djece u Republici Hrvatskoj od 2006. do 2012. čiji su  ciljevi:
– poboljšanje kakvoće zadovoljavanja potreba djece u svim područjima života (skrb o zdravlju, izobrazbi, stanovanju, te zaštita od nasilja i zanemarivanja).
– osiguravanje odgovarajućih uvjeta za primjeren rast i razvoj djece u iznimno teškim okolnostima
– omogućavanje darovitoj djeci iskazivanja i ostvarivanja sposobnosti i talenata.

3. Europskoj povelji o sudjelovanju mladih u životu općina i regija Vijeća Europe koja je načelima međusobnog uvažavanja i partnerstva, putokaz lokalnoj samoupravi i upravi, kao i mladima kako ostvariti aktivno sudjelovanje što većeg broja djece i mladih u životu svojih gradova, posebice u procesima odlučivanja o pitanjima koje utječu na kvalitetu njihovog života.

Članak 3.

Cilj akcije Gradovi i općine – prijatelji djece ostvaruje se na četiri međuovisna načina. To su:
– Poticanje svih sudionika na udruženo i koordinirano djelovanje radi osiguranja uvjeta za kvalitetan život djece u našem gradu
– Evidentiranje postignutih rezultata
– Medijsko praćenje dometa akcije
– Dodjela javnog priznanja za ispunjenje zahtjeva akcije u obliku počasnog naziva Grad  Rovinj – Rovigno – prijatelj djece.

Članak 4.

U cilju operacionalizacije obveza utvrđenih u članku 2. ove Odluke, donijet će se dugoročni plan projekta «Grad Rovinj – Rovigno – prijatelj djece» za period od 2011. do 2014. godine.

Članak 5.

Temeljem Programa projekta «Grad  Rovinj – Rovigno – prijatelj djece», svake će se godine prilikom donošenja proračuna Grada Rovinj – Rovigno, donositi operativni dokument – Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Rovinj – Rovigno za narednu godinu.

Članak 6.

Grad Rovinj – Rovigno će svake godine u povodu Dječjeg tjedna analizirati ostvarivanje dokumenata iz članka 4. i 5. ove Odluke i utvrđivati mjere za njihovo unapređenje.

Članak 7.

Koordiniranje svih aktivnosti prema pravilima akcije «Gradovi i općine – prijatelji djece» provodit će Koordinacioni odbor akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece Grada Rovinja – Rovigno  – prijatelj djece“.
Odluka o imenovanju članova Koordinacionog odbora donijet će se u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 8.

Svi administrativni poslovi akcije vodit će se u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Gradonačelnik – Il sindaco
Giovanni Sponza