Accessibility icon
16.03.2020

Odluka o imenovanju Crvenog križa kao glavnog koordinatora poslova

 

REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA

  GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTA’ DI  ROVINJ-ROVIGNO

             GRADONAČELNIK – IL SINDACO

Klasa: 023-01/20-01/48

Urbroj: 2171-01-02/1-20-11

Rovinj – Rovigno, 16.ožujka 2020.

 

 

 

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Istarske županije Klasa:  810-01/20-01/01 Urbroj: 2163/1-02-02/1-20-43 od  14. ožujka 2020 o ograničenju rada i mjerama ponašanja na području Istarske županije od 15. ožujka do 14.travnja 2020. godine uslijed proglasa epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od strane Ministarstva zdravstva RH i zaključaka sa sjednice Stožera civilne zaštite grada Rovinja-Rovigno od 16. ožujka 2020. godine, donosimo slijedeću

 

 

ODLUKU

 

 

  1. Gradsko društvo Crveni križ Rovinj-Rovigno imenuje se za glavnog koordinatora poslova
  2. dodjele pomoći, hrane, higijensko-sanitarnog materijala i paketa potrebitima, izoliranom starijem stanovništvu i osobama u samoizolaciji na području grada Rovinja-Rovigno te općina Bale-Valle, Kanfanar i Žminj;
  3. angažiranje i usmjeravanje volontera, te za druge logističke poslove od interesa Stožera civilne zaštite Istarske županije i Grada Rovinja-Rovigno.

 

  1. Mobilni gradski centar za dezinfekciju opreme i vozila uspostaviti će se na poligonu Područne vatrogasne zajednice Rovinjsko Selo. Zadužuju se Istarski vodovod, Komunalni servis d.o.o. Rovinj i Odvodnja d.o.o. Rovinj da stave na raspolaganje  svu potrebnu materijalnu i logističku pomoć potrebnu za uspostavu mobilnog centra koji će služiti isključivo za potrebe Grada Rovinja –Rovigno te općina Bale, Kanfanar i Žminj.

 

  1. Turističkoj zajednici Rovinj nalaže se da u dogovoru sa lokalnom turističkom privredom osigura da na području grada Rovinja-Rovigno ostane otvoren samo jedan hotel.

 

 

 

Načelnik Stožera:                                                                     Gradonačelnik

Evilijano Gašpić, v.r.                                                                 Marko Paliaga