Accessibility icon
26.01.2021

Druga faza isporuke spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Riječ je o projektu Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020. specifičnog cilja 6 i 1-smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta kroz nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Projekt je sufinanciran 85% sredstvima EU fondova, dok su preostalih 15% osigurana sredstvima Grada Rovinja-Rovigno koji je ovim projektom osigurao provedbu ciljeva i zadaća usvojenog Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno, sukladno Planu gospodarenja otpadom RH.
Cilj ovog projekta je daljnje razvijanje već uspostavljenog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada sukladno načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, te gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa u svrhu smanjenja biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu te povećanja količine reciklabilnog otpada kao korisne sirovine na području grada Rovinja-Rovigno.
Planirani rezultat projekta je povećanje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području grada Rovinja-Rovigno kako bi se isti koristio za recikliranje ili drugi postupak oporabe, sukladno hijerarhiji gospodarenja otpadom u kružnom gospodarstvu.
U prvoj fazi, isporučeno je ukupno 350 spremnika, pojedinačnog volumena 1100 litara, za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, te odvojeno prikupljanje otpadne plastike.
U drugoj fazi isporučeno je ukupno 4.135 spremnika, slijedećih volumena i vrsta:
Spremnik za otpadni papir i karton, zapremnina 120 l, 240 l, 360 l, u ukupnoj količini od 1.885 spremnika
Spremnik za otpadnu plastiku, zapremnina 120 l, 240 l, 360 l, u ukupnoj količini od 2.250 spremnika