Accessibility icon
06.11.2020

Započela distribucija novih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Gradsko komunalno poduzeće Komunalni servis d.o.o. započeo je sa distribucijom 350 novih spremnika zapremnine 1100 litara, za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Distribucija spremnika se provodi u sklopu projekta Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020. specifičnog cilja 6i1 – smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta kroz nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Cilj projekta je daljnje razvijanje već uspostavljenog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada sukladno načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, te gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa u svrhu smanjenja biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu te povećanja  količine reciklabilnog otpada kao korisne sirovine na području Grada Rovinja – Rovigno.

 

Ovim projektom, Grad Rovinj-Rovigno u suradnji sa Komunalnim servisom d.o.o., je osigurao provedbu ciljeva i zadaća usvojenog Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno, sukladno Planu gospodarenja otpadom RH.

 

Projekt je 85% sufinanciran sredstvima EU fondova (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost), dok je preostalih 15% sredstava  osigurao Grad Rovinj-Rovigno.