Accessibility icon
12.03.2020

ODLUKA o privremenom prestanku rada dječjih vrtića i jaslica na području Grada Rovinja-Rovigno

 

REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA

  GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTA’ DI  ROVINJ-ROVIGNO

             GRADONAČELNIK – IL SINDACO

Klasa: 023-01/20-01/48

Urbroj: 2171-01-02/1-20-4

Rovinj – Rovigno, 12.ožujka 2020.

 

 

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN I DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA

 

 

Temeljem Odluke Nacionalnog stožera Civilne zaštite  o privremenom zatvaranju osnovnih i srednjih škola i visokih učilišta u Istarskoj županiji  radi sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19, donosimo   slijedeću

 

ODLUKU

o privremenom prestanku rada dječjih vrtića i jaslica na

području Grada Rovinja-Rovigno

 

I.

Predškolske ustanove Grada Rovinja – Rovigno Dječji vrtić i jaslice Neven te Talijanski Dječji vrtić Naridola neće obavljati svoju djelatnost od 13. ožujka do 14. travnja  2020. godine zbog preventivnih mjera u cilju sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19.

 

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama grada.

 

 

Načelnik Stožera CZ                                                                            Gradonačelnik

Grada Rovinja-Rovigno

 

Evilijano Gašpić                                                                                         Marko Paliaga