Accessibility icon
22.07.2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OZREN BOŽIĆ

HR-52210 Rovinj, SV.VIDA 11

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2.b skupine

na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 165/2 Z i 230/16, sve k.o. Rovinjsko Selo (Rovinjsko Selo, Duranka).

2.U uvjetima proglašene pandemije bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj, potrebno je postupiti prema uputama i odlukama Stožera civilne zaštite RH, te svoj dolazak u prostorije Gradske uprave unaprijed najaviti putem e-maila: senada.sejfo@rovinj-rovigno.hr ili na br. tel. 052/805-272.

3.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.07.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – u ovom Upravnom odjelu u Gradu Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti 2., prostorija br. 28/III osobno ili putem punomoćenika, uz prethodnu najavu.

4.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

5.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IZDAVANJE AKATA

Senada Sejfo, dipl.ing.arh.