Accessibility icon
22.03.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

– BAJRO OSMANOVIĆ, HR-52210 ROVINJ, GRISIA 42

1. Pozivaju se Bernardis Elise r.Sbisa p.Angelo iz Francuske i Peranić Edda r.Sbisa p.Angelo iz Francuske, oboje nepoznate adrese prebivališta, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za:

-promjenu namjene i uporabu samostalne cijeline – prostorija u prizemlju označena sl.“B“ u TIP-u 296 mijenja namjenu u poslovni prostor-trgovina neprehrambenih proizvoda,

na katastarskoj čestici k.č. 1026/Z k.o. Rovinj, (Rovinj, Grisia 1).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.04.2018. u 13:00 sati, na lokaciji – Odsjek za  izdavanje akata, III. kat, soba br.26.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.