Accessibility icon
23.10.2021

Javni poziv za sufinanciranje video nadzora ulaza u objekt višestambene zgrade

Na službenoj web stranici Grada Rovinja-Rovigno, objavljen je Javni poziv za sufinanciranje video nadzora ulaza u objekt višestambene zgrade.

Ovaj javni poziv, kojega provodi Grad, otvoren je do 18. listopada pa sve do 31. prosinca 2021. godine.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava koja će biti dodijeljena temeljem ovog poziva, može ostvariti višestambena zgrada s najmanje četiri stambene jedinice, a koje su u vlasništvu različitih suvlasnika, te koja se nalazi na administrativnom području Grada Rovinja-Rovigno.

U svrhu zaštite ulaza u objekt višestambene zgrade Grad Rovinj-Rovigno sufinancira do 50% ukupnih troškova za nabavu kamera i tehničkog uređaja za videonadzor i zaštitu jednog ulaza u objekt zgrade, a najviše do 4.000,00 kuna s PDV-om. Za svaku pojedinu višestambenu zgradu moguće je sufinancirati najviše dva ulaza. Troškovi nabave kamera i tehničkog uređaja za videonadzor uključuju i troškove nabave potrošnog materijala i svih potrebnih radova izvođenja instalacije uređaja.

Zahtjev za sufinanciranje mogu podnijeti upravitelji zgrada putem javnog poziva (Obrazac 1).

Predani zahtjev mora biti potpun, te sadržavati podatke o upravitelju zgrade, adresu objekta, vlasnički list (zemljišnoknjižni izvadak) za objekt, neobvezujuću ponudu i troškovnik ovlaštenog isporučitelja videonadzora sa specifikacijom opreme i radova, fotodokumentaciju postojećeg stanja ulaza u objekt, potpisanu izjavu upravitelja zgrade da sukladno sklopljenom međuvlasničkom ugovoru i ugovoru o upravljanju zgradom, te na temelju odluke suvlasnika zgrade ima nalog u ime i za račun suvlasnika poduzimati poslove upravljanja na koje se odnosi predmet Javnog poziva, izjavu upravitelja zgrade o pridržavanju i provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prilikom postavljanja i korištenja videonadzora. Više pročitajte na stranicama Grada.

Za dodatne informacije, prijavitelji se mogu obratiti na 052/633-570 ili e-mail ando.saina@rovinj-rovigno.hr.