Accessibility icon
20.03.2017

Izvješće o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine

Na temelju odredbe članka 72. Statuta Grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst) i čl.44. Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15 – pročišćeni tekst, 3/16) gradonačelnik dva puta godišnje podnosi Gradskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i radu gradske uprave i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Održavanje stabilnosti proračuna, iznalaženje sredstava za investicije, stvaranje uvjeta za razvoj rovinjskih poduzetnika i otvaranje novih radnih mjesta, podržavanje aktivnosti nevladinog sektora, usmjerenost ka održavanju dostignutih standarda u društvenoj, obrazovnoj i socijalnoj sferi i konstantan rad na zadržavanju i razvoju dobrih uvjeta života i rada u Rovinju, bile su smjernice kojima smo se nastavili voditi u radu tijekom drugog polugodišta 2016. godine.

U drugom polugodištu tekuće godine u Uredu Gradskog vijeća i gradonačelnika, tijekom  izvještajnog razdoblja srpanj-prosinac 2016. godine održano je 29 radnih kolegija s pročelnicima gradske uprave, 103 radna sastanka s čelnicima  gradskih poduzeća i ravnateljima ustanova, turističke zajednice, poduzetnicima i slično. Primljeno je 63 građana koji su tražili razgovor sa gradonačelnikom ili zamjenicima gradonačelnika grada Rovinja-Rovigno.

Priređeno je 6 svečanih prijema i to:

 • povodom nastupnog posjeta  veleposlanika Republike Italije u RH, NJ.E. Adriano Chiodi Cianfarani u pratnji generalnog konzula Paola Palminterija;
 • za časnike i dočasnike 119. brigade HV povodom 25. obljetnice osnutka brigade;
 • za učenike europskih srednjih škola  uključene u projekt “Erasmus +”;
 • za veću grupu građana pobratimljenog grada Leonberga u posjetu Rovinju;
 • za sudionike europskog odbojkaškog turnira koji se tijekom rujna održao u Rovinju  radi kvalifikacija za Europsko  odbojkaško prvenstvo  2017. u organizaciji Hrvatskog odbojkaškog saveza te
 • za dobrovoljne darivatelje krvi povodom 25. listopada – Dana dobrovoljnih darivatelja krvi.

Tijekom mjeseca listopada uspješno je konstituiran treći saziv Dječjeg gradskog vijeća. Rad dosadašnjih malih vijećnica i vijećnika bio je obilježen angažiranošću na raznim projektima, od kojih je jedan nagrađen kao najoriginalniji projekt na Natječaju Dječjih vijeća Hrvatske. Riječ je o projektu usmjerenom na smanjivanje negativnog ponašanja i nasilja na društvenim mrežama i javnim mjestima pod nazivom: “Šeraj pozitivu, dilitaj negativu”. Također, tijekom mjeseca listopada od strane Hrvatskog saveza sportske rekreacije Rovinju je dodijeljena godišnja Nagrada za obuku neplivača.

Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika bio je organizatorom i  domaćinom potpisivanja Ugovora za izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnju 25 km nove kanalizacijske mreže u sklopu EU projekta vrijednog 280 milijuna kuna od kojih se visokih 71% odnosi na bespovratna sredstva. Potpisivanju je  uz direktora Odvodnje Marka Paliage  i direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića nazočio i ministar Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH g. Slaven Dobrović.

U izvještajnom razdoblju pripremljeni su materijali za ukupno  4  radne sjednice Gradskog vijeća, na kojima se raspravljalo o  58  točaka dnevnog reda te jedna svečana sjednica povodom Dana Grada, dok je od strane Ureda i Upravnih odjela gradske uprave pripremljeno i od strane gradonačelnika  ovjereno ukupno 456 akata potrebnih za  planom određen  rad uprave i rješavanje podnesaka  građana.

Upravni odjel za proračun, gospodarstvo i europske fondove, osim propisanih poslova iz domene računovodstva i praćenja realizacije proračuna, nastavio je sa pružanjem tehničke podrške poduzetnicima i implementacijom programa kreditiranja poduzetnika i obrtnika. Do kraja 2016. godine odobreno je 16 potpora rovinjskim poduzetnicima i obrtnicima. Od navedenih potpora, njih 13 odnosilo na ulaganje u standarde kvalitete, 1 potpora za novoosnovane tvrtke i obrte te su se 2 potpore odnosile na novo zapošljavanje.

U sklopu projekta LIFE SEC ADAPT (koji predstavlja nastavak projekta CITY SEC), naručena je i izrađena studija “Opažane i očekivane promjene količine oborine temperature zraka i indeksa ekstrema za Grad Rovinj-Rovigno” koja predstavlja temelj za izradu Akcijskog plana za održivi energetski razvoj – SECAP. Sredinom prosinca djelatnici grada koje rade na projektu sudjelovali su na Trećem koordinacijskom sastanku partnera koji se održao u Pesaru (Italija). Ukupna vrijednost projekta je 24.500.000,00 kuna, a budžet Grada Rovinja-Rovigno u projektu iznosi oko 755.000,00 kuna.

Grad Rovinj-Rovigno aktivno sudjeluje u radu lokalnih akcijskih grupa, i to u LAG-u “Južna Istra” te u novoosnovanom ribarskom LAGUR-u “Istarska batana”. Za LAG i LAGUR su u izvještajnom razdoblju izrađene strategije razvoja, temeljem kojih će članovi moći prijavljivati projekte na javne natječaje za dodjelu potpora.

Na Javni poziv za prikupljanje projekata za obnovu, očuvanje i valorizaciju venecijanske kulturne baštine na području Istre i Dalmacije, objavljen od strane talijanske Regije Veneto, prijavljen je Projekt za sufinanciranje obnove Balbijevog luka, u ukupnoj vrijednosti od 39.898,33 €, za što je zatraženo maksimalna iznos sufinanciranja iz Poziva (58%) od strane Regije Veneto. Odluka povjerenstva o sufinanciranju projekata očekuje se polovicom 2017. godine.

U prosincu je Grad bio pokrovitelj manifestacije “Božićni veseli sati”. U akciji je sudjelovalo oko 60-tak obrtnika i poduzetnika koji posluju u užem centru grada. Uključeni poduzetnici i obrtnici su u tom razdoblju pružali prigodne popuste kupcima koji su mogli i sudjelovati u glasanju za najljepše okićeni borić postavljen ispred ulaza u trgovinu. Za akciju su izrađeni plakati i letci, a sve su aktivnosti bile i medijski popraćene od strane lokalnog radija. Potporu akciji dalo je i Udruženje obrtnika Rovinj, a sve na inicijativu rovinjskih obrtnika i poduzetnika.

Grad Rovinj-Rovigno sudjeluje u Vijeću tržišta rada (VTR), koji je aktivno sudjelovao na izradi Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016.-2020. Predmetna strategija ima za cilj postići da Istarska županija do 2020. godine ima osposobljenu i konkurentnu radnu snagu, sposobnu odgovoriti zahtjevima tržišta rada.

U drugom polugodištu 2016. godine realizirala su se sva investicijska održavanja škola i ostalih objekata društvenih djelatnosti. U segmentu investicijskog održavanja zgrada u vlasništvu Grada možemo istaknuti da su od planiranih aktivnosti izvedeni radovi na uređenju pročelja gradskih prostora od kojih su najznačajniji oni na adresama G.Garibaldi 6, Obala P. Budicina 2, Carera 9, De Amicis 2 i P. Ive 1.

U dijelu investicijskog održavanja gradskih prometnica realizirani su svi ugovoreni radovi investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture prometnica s objektima za odvodnju i svi radovi na održavanju javne rasvjete osim jednog (investicijsko održavanje dijela ulice Centener) koji će se prema planu realizirati u prvom polugodištu 2017. godine.

U segmentu građenja u drugom su polugodištu okončani planirani radovi druge faze rekonstrukcija kazališta, druge faze izgradnje prometnica u gospodarskoj zoni Gripoli-Spine´ te rekonstrukcija prometnica u naselju Gripole. Otvoreni predmeti u djelu aktivnosti građenja do 31.12.2016. jesu:

 • uređenje potkrovlja poduzetničkog inkubatora,
 • uređenje plaže Val de Lesso – 1. faza,
 • rekreacijska zona Valpereri – 1. faza,
 • dogradnja Doma za starije i nemoćne “Domenico Pergolis” i
 • rekonstrukcija raskrižja i pristupne ceste odlagalištu Lokva Vidotto.

U segmentu izrade projekata za izvještajno je razdoblje potrebno istaknuti izradu glavnog projekta za gradnju područnog vrtića u Rovinjskom Selu, glavnog projekta odvodnje oborinske odvodnje s pratećim objektima dijela Rovinjskog Sela, prometnog elaborata za izgradnju kružnog raskrižja na križanju Omladinske i Istarske ulice te projekte energetske obnove matične zgrade Dječjeg vrtića “Neven” i modernizacije javne rasvjete u raznim dijelovima našeg grada.

Kod investicijskog održavanja potrebno je također istaknuti radove na sanaciji poda školske dvorane OŠ Vladimira Nazora, uklanjanje arhitektonskih barijera i sanaciju dijela krova u OŠ Jurja Dobrile, instalaciju vatrodojavnog i plinodojavnog sustava u TOŠ “Bernardo Benussi”, uređenje pročelja škole u Rovinjskom Selu, uređenje pročelja zgrade Doma kulture, obnovu kolnika s objektima odvodnje oborinskih voda u ulici Stanka Pauletića, investicijsko održavanje Rovinjske ulice u Rovinjskom Selu, dijela ceste za Monsenu te dovršetak sanacije crkve Svetog Ciprijana.

Što se prostorno-planskih dokumenata tiče, u izvještajnom razdoblju su donijete odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Valbruna  istok te o izradi Urbanističkog plana uređenja Lacosercio istok. Odrađeno je puno aktivnosti glede Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja–Rovigno, sa čime su stvoreni preduvjeti da Gradonačelnik na temelju Zakona o prostornom uređenju donese, 17. studenog 2016. godine, Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna plana i upućivanju istoga u proceduru Javne rasprave. Proveden je postupak raspisivanja urbanističko–arhitektonskog natječaja za uređenje Trga Maršala Tita i okolnih trgova. Početak natječaja je bio 3. listopada, a završetak odnosno zadnji dan predaje natječajnih radova 20. prosinca 2016. Izrada Konzervatorske podloge za dio povijesne cjeline – omeđen Ulicama Carera, Mazzini, Ratarska i trg na lokvi u Rovinju je također u završnoj fazi izrade.

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša je u izvještajnom razdoblju zaprimio 376 predmeta od čega je riješeno 304 ili 80,8%. Uz to, tijekom drugog polugodišta bilo je na rješavanju i 31 predmet prenesen iz prethodnih izvještajnih razdoblja od kojih je riješeno 10 predmeta.

Odsjek za izdavanje akata od ukupno 1276 predmeta (od čega su 848 predmeta preneseni iz ranijih godina i prvog polugodišta 2016. godine) riješio je njih 450. Osim riješenih predmeta u postupku rješavanja u ovom izvještajnom razdoblju je još 50 predmeta za koje su postupci u tijeku, ali vremenski nisu mogli biti okončani. Potrebno je naglasiti da se 473 predmeta od ukupno 1276 odnose na zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade, od kojih je u drugom polugodištu 2016. riješeno ukupno 113 predmeta. Od ove grupe predmeta ostalo je još neriješenih 360. Za njih je postupak rješavanja znatno usporen u odnosu na predhodne godine iz razloga što nisu kompletirani s potrebnom dokumentacijom.

Osim natječaja za prodaju građevinskog zemljišta i nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno,  a koje je predstavničko tijelo redovito pratilo, u izvještajnom je razdoblju posebna pažnja posvećena pripremi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora, koja je usvojena na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća u 2016. godini te su vršene pripreme za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu prostora na korištenje udrugama, koje je planirano za početak 2017. godine.

U drugom polugodištu 2016. godine nastavilo se sa zaprimanjem zahtjeva za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koji su sa popratnom dokumentacijom otpremljeni u Agenciju za poljoprivredno zemljište na nadležno postupanje.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i opće poslove u izvještajnom je razdoblju, koje uključuje špicu turističke sezone, bilo posebno angažirano upravo na djelatnostima povezanima uz turističku industriju, odnosno oko javnih površina te provođenju reda na njima kao i na regulaciji pojačanog prometa tijekom ljetnih mjeseci. Kontrole su se provodile kako na gradskim javnim površinama i prometnicama, tako i na pomorskom dobru i javnim plažama. Uz pomoć nadležne policijske postaje te gospodarske inspekcije provele su se akcije kontrole bespravne prodaje na javnim površinama. Za vrijeme ljetnih mjeseci, od 15. lipnja do konca kolovoza bila je angažirana jedinica prometne mladeži (6 učenika i učenica), koji su u suradnji sa Policijskom postajom Rovinj osposobljeni za upravljanje prometnom i pružanje pomoći sudionicima u prometu. Prometno je redarstvo, osim na primarnim gradskim prometnicama i neuralgičnim točkama kod ljetnih gužvi, u izvještajnom razdoblju uredovalo i na području pješačkih zona ali i park šume Zlatni rt–Punta Corrente i Cuvi.

Iz djelokruga komunalnih djelatnosti za izvještajno razdoblje potrebno je istaknuti nabavu ukupno 20 novih sprava na dječjim igralištima kao i povećanje mjera njege napuštenih životinja. Naime, sa lokalnom veterinarskom ambulantom zaključen je ugovor kojim se osigurava (osim mjera sterilizacije mačaka) zdravstvena njega napuštenih i izgubljenih životinja kao i pružanje pomoći ranjenim i napuštenim životinjama.

U djelatnosti odgoja i obrazovanja u drugom polugodištu 2016. godine, realizirano je niz programa i aktivnosti od kojih izdvajamo:
– Dječju ljetnu koloniju tijekom ljetnih mjeseci, koja je okupila 438 djece i u čije je odvijanje bilo uključeno 11 udruga;
– program u vrtićima I ja ću se baviti sportom u suradnji sa Udrugom kineziologa i Savezom sportova;
– prigodno je obilježen Dječji tjedan u listopadu, čiji se bogati napose kazališni program odvijao pod motom Ljubav djeci prije svega te
– božićno-novogodišnji program sa podjelom poklon-paketa djeci od navršene 1. godine života do 4. razreda osnovne škole te za članove Društva osoba sa invaliditetom.

U školskoj godini 2016./2017. Zaklada “Hrvatska za djecu” provodi projekt kojim osigurava pokriće troškova školske prehrane za skupinu djece u potrebi koja pohađaju osnovnu školu u jednoj od devet hrvatskih županija, čija vrijednost indeksa razvijenosti je veća od 75% prosjeka Republike Hrvatske. Među ovim županijama je i Istarska te se i Grad Rovinj-Rovigno uključio u ovaj projekt. Nakon prikupljene dokumentacije kojom se dokazuje da obitelj udovoljava postavljenim kriterijima 59 učenika je u tekućoj školskoj godini ostvarilo pravo na besplatne obroke.

U cilju poticanja aktivne participacije djece u lokalnoj zajednici osnovano je Dječje gradsko vijeće čiji je treći saziv konstituiran prigodom obilježavanja Dječjeg tjedna. Dana 1. listopada predstavnici novog saziva Dječjeg gradskog vijeća sudjelovala su na 10. Susretima gradova i općina prijatelja djece koji se održao u Ogulinu. U Zagrebu je 22. studenog održano  godišnje savjetovanje “Gradovi i općine – prijatelji djece” koje  se već tradicionalno održava u studenom povodom Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta. Tom je prilikom Središnji koordinacijski odbor akcije dodijelio Gradu Rovinj-Rovigno povelju za uzorno provedenu “Naj akciju 2016.” pod nazivom “Tagom obriši tag”.

Početkom školske godine u osnovnim školama angažirano je ukupno 8 asistenata u nastavi zahvaljujući projektu “Zajedno do znanja” koji se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i sredstava proračuna Grada Rovinja-Rovigno. Povrh toga, iz proračunskih sredstava se financira rad asistenata za troje učenika koji nisu ostvarili pravo na asistenta iz spomenutog projekta, ali je sukladno procjeni i iskazanoj potrebi škola odobreno financiranje njihovog rada.

Osim redovitog praćenja rada Saveza sportova putem kojeg se financiraju sportske udruge te trgovačkog društva Valbruna sport, koje upravlja sportskim objektima, iz domene sporta pružana je financijska podrška za potrebe sudjelovanja ili organiziranja sportskih manifestacija kao što su primjerice sportski program povodom Dana Grada, 32. regata Pesaro-Rovinj-Pesaro, 59. Juniorski šesteromeč u veslanju, 50. Zlatni ribon i 60. godišnjica sportsko rekreativnog kluba »Meduza«, sudjelovanje članova Aikido kluba na Europskom prvenstvu TKW-ITF u Poljskoj, sudjelovanje članova Budokai kluba na Europskom kickboxing prvenstvu u Grčkoj, 9. sportske igre Matice umirovljenika IŽ, Basket tour, od Punte do Punte te sudjelovanje članova SRD Meduza na svjetskom prvenstvu u Irskoj i Crnoj Gori. Pokriveni su troškovi organizacije Škole plivanja koju organizira Društvo sportske rekreacije, a gradu Rovinju-Rovigno je Hrvatski savez za sportsku rekreaciju dodijelio nagradu – plaketu upravo za podršku obuke neplivača kroz dvadeset godina djelovanja Škole plivanja. Podržana je aktivnost Sportske zajednice u suradnji sa Konjičkim klubom Sv. Eufemija, kojom se članovima Društva osoba sa invaliditetom omogućava terapijsko jahanje

Tijekom izvještajnog razdoblja nastavilo se sa redovnom implementacijom socijalnog programa i programa iz djelokruga zdravstva.

Zahvaljujući angažmanu brojnih volontera, pojedinaca i udruga za istaknuti je da se u gradu organiziraju tijekom godine više humanitarnih akcija. Tako je u drugoj polovici godine održan Ples narcisa u organizaciji udruge “ŽennaDonna”, donatorska akcija za žitelje grada Amatrice (Italija) pogođenim snažnim potresom te Mercatino di Natale u organizaciji Zajednice Talijana, koji se nastavio na gradskom trgu akcijom “Borići dobrote”, a koje su izradili djeca rovinjskih vrtića, učenici škole, članovi Dječjeg gradskog vijeća i udruga.

Tijekom izvještajnog razdoblja (su)organizirano je i financijski ili logistički popraćeno niz manifestacija poput: Festivala etno glazbe “Sete Sois Sete Luas”,  Ljetnog festival klasične glazbe, Dana talijanskog filma, Susreta rovinjskih zborova, Dana Mirka Kovača, Susreta književnika u organizaciji KUD-a Franjo Glavinić i Matice Hrvatske, Likovne kolonije i Grisie, Festivala barokne glazbe, izložbe “Druge zemlje, druga mora” o životu i radu znanstvenika, glazbenika i zaljubljenika  u fotografiju Massima Selle, BLITZ – festivala izvedbenih umjetnosti, Glazbenog poučka – ciklusa edukativnih koncerata, 4.  Eufemia Brass Festival – susreta puhačkih orkestara, Božićnog koncerta rovinjskih zborova,  “Božićne bajke” – programa za djecu u organizaciji udruga Rovinjskog Sela i Mjesnog odbora, Božića s Farom 11 te Rovinj Music Festivala, u sklopu kojeg se održalo natjecanje za neafirmirane bendove te revijalni dio na kojem su nastupali afirmirani glazbenici i bendovi poput Vatre, Pavela, Song killersa i TBF-a. U sklopu RMF-a održan je koncert polaznika Glazbenog laboratorija, a u kazalištu “Antonio Gandusio” koncert grupe Nola koji je za posjetitelje bio besplatan.

Iz djelokruga civilnog društva praćen je rad i financiranje udruga koje se financiraju iz gradskog proračuna. Od značajnijih organizacija civilnog društva ovdje možemo istaknuti Zajednicu Talijana “Pino Budicin”, Udrugu umirovljenika grada Rovinja-Rovigno, udruge proizašle iz NOB-a i Domovinskog rata te Planinarsko društvo “Montero”. Podržani su i pojedinačni programi udruga i neprofitnih organizacija sukladno dostavljenim zahtjevima , kao što su primjerice:

 • Održavanje CAC HR specijalne izložbe autohtonih lovnih pasmina pasa te Smotra lovnih pasa i revija pasa bez rodovnice;
 • “Božićna bajka 2016.” KUD-a “Stjepan Žiža”;
 • 12. simpozij distrofičara Istre;
 • “Domski Band”, glazbom protiv predrasuda – Doma za psihički bolesne odrasle osobe Motovun;
 • Svečanost obilježavanja 20. godišnjice Škole plivanja u Rovinjskom Selu u organizaciji Društva sportske rekreacije;
 • Ograđivanje “Mišetove jame” u Rovinjskom Selu;
 • Obilježavanje 25. godišnjice Specijalne jedinice policije “Bak”
 • “Susret prijateljstva” u organizaciji Udruge roditelja osoba sa kombiniranim smetnjama u psihofozičkom razvoju;
 • Ples narcisa u organizaciji udruge “ŽENADONNA”;
 • Komorni zbor Rubino za sudjelovanje na natjecanju zborova u Rimu te
 • Društvo osoba sa invaliditetom za osiguravanje asistenta u kombiju za pratnju djece s poteškoćama.

Koncem godine dobili smo najveće svjetsko priznanje u pogledu očuvanja kulturne i povijesne baštine: projekt Ekomuzej “Batana”  upisan je u UNESCO-ov Registar najboljih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine svijeta. Veliko je to priznanje za našu malu zajednicu, ali i velika obaveza da naše običaje, tradiciju, kulturnu baštinu i povijesnu memoriju još bolje čuvamo, štitimo i razvijamo.