Accessibility icon
26.02.2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole

Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD ROVINJ – ROVIGNO
HR-52210 Rovinj, Trg Matteotti 2

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, 2.b skupine – rekonstrukcija Rovinjske
ulice u Rovinjskom Selu

na novoformiranoj građevnoj čestici

1. FAZA GRADNJE obuhvaća dijelove katastarskih čestica: 1681/7, 338/5, 1690/13, 339/1,
356/5, 356/6, 354/13, 354/15, 1689/2, 350/2, 350/3, 1690/15, 11/5, 1689/34, 820/6, 820/21,
820/5, 1689/35, 816/9, 815/10, 815/2, 815/5, 815/9, 811/6, 1686/1, 668/16, 668/15, 689/6,
668/13, 668/14 i 859, te katastarske čestice: 1681/11, 339/2, 342/3, 354/14, 10/5Z, 837/2 i
1689/36, sve k.o. Rovinj,

2. FAZA GRADNJE obuhvaća dijelove katastarskih čestica: 1690/13,1681/7, 338/5, 356/6,
356/6, 354/13, 354/15, 1689/2, 350/2, 1690/15, 11/5, 11/4Z, 1732, 1689/34, 820/3, 820/6,
820/5, 1689/35, 816/9, 815/10, 811/6, 1686/1, 668/16, 668/15, 668/14 i 668/13, sve k.o.
Rovinjsko Selo (Rovinjsko Selo, Rovinjska ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.03.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – u ovom Upravnom odjelu u Gradu Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti 2., prostorija br. 28/III.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se
izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da
ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IZDAVANJE AKATA

Senada Sejfo, dipl.ing.arh.