Accessibility icon
03.09.2021

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VLADIMIR IVANČIĆ, HR-52210 Rovinj, GRIPOLE 48

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine -obiteljska građevina sa jednom stambenom jedinicom

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 10174/1 k.o. Rovinj, predio Gripole (koja će nastati od dijela k.č. 10174 k.o. Rovinj)

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.09.2021. u 12:30 sati, na lokaciji – Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti br.2, Rovinj, Odsjek za izdavanje akata, III.kat, soba br.26.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.