Accessibility icon
10.01.2022

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU RAZMJENE LIKOVNIH UMJETNIKA SA GRADOM SALZBURGOM (AUSTRIJA) U SKLOPU PROGRAMA „AIR – ARTISTS-IN-RESIDENCE“

Grad Rovinj-Rovigno u suradnji sa Gradom Salzburgom (Austrija)  nudi mogućnost umjetničke razmjene i radnog boravka u Salzburgu rovinjskim likovnim umjetnicima od 1. do 29. ožujka 2022.

 

Grad Rovinj-Rovigno dodjeljuje stipendiju (uključujući putne troškove) u protuvrijednosti od 800,00 Eura i to na način da se 2/3 iznosa uplaćuje na umjetnikov račun prije odlaska, a 1/3 nakon povratka i predaje izvješća o boravku. Grad Salzburg stavlja na raspolaganje stan i radni prostor besplatno na korištenje. Više o smještaju i prostoru za rad možete pronaći na ovome linku: https://www.stadt-salzburg.at/index.php?id=47606 .

 

Nakon okončanja boravka u Salzburgu, potrebno je dostaviti pisani izvještaj koji mora prikazati umjetnikove aktivnosti u mjestu boravka kao i ukazati da li je radni boravak bio relevantan po pitanju budućih umjetničkih projekata i suradnje. Umjetnikov rad, izlaganja i slično moraju biti popraćeni fotografijama i priloženi izvještaju.

 

 

Uvjeti za prijavu

 

Pozivaju se zainteresirani umjetnici/ce sa stalnim prebivalištem u gradu Rovinju-Rovigno ili s jakom umjetničkom povezanošću s našim gradom (kontinuirana izložbena djelatnost, suradnja na projektima itd.) da dostave svoje prijave na ovaj javni poziv na adresu: Grad Rovinj-Rovigno, Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika, Matteottijev trg 2, 52210 Rovinj-Rovigno do najkasnije 24. siječnja 2022.  s naznakom:  „Javni poziv AIR – Artists in Residence“

 

Uz prijave je obavezno dostaviti:

 

  • Ispunjeni obrazac za prijavu
  • Životopis sa dosadašnjim umjetničkim dostignućima
  • Obrazloženje prijave uključujući koncept rada/projekta koji se ima namjeru ostvariti tijekom boravka u Salzburgu
  • Radne uzorke/primjerke rada

 

Prijave nakon navedenog roka i nepotpune prijave neće se razmatrati. O odobrenju ili odbijanju boravka u inozemstvu biti će obaviješteni svi koji su se prijavili na natječaj.

U interesu klimatski prihvatljive mobilnosti, molimo Vas da za putovanje radije koristite prijevozna sredstva  smanjene emisije ispušnih plinova ili javni prijevoz.

 

Molimo Vas da uzmete u obzir da u kratkom roku može doći do promjena ili otkazivanja boravka zbog aktualne COVID-19 situacije.

 

Napomena o korištenju osobnih podataka

Podnositelj prijave na natječaj prima na znanje da Grad Rovinj-Rovigno, u slučaju pozitivne odluke, objavljuje ime, svrhu stipendije, vrstu i visinu stipendije na internetu i u izvješćima (npr. financijska i druga) u svrhu transparentnosti korištenja javnog novca kao i u statističke svrhe.  Podnositelj prijave na natječaj prima nadalje na znanje, da će se podaci objavljeni u vezi s prijavom, u slučaju pozitivne odluke, obrađivati ​​u sustavu za upravljanje datotekama i u internoj bazi podataka adresa Grada Rovinja-Rovigno u svrhu daljnje obrade i upravljanja u sustavu za upravljanje datotekama te da na temelju primjenjivih zakonskih odredbi u svrhu kontrole može biti potrebno proslijediti podatke uredu za reviziju, drugim gradskim, područnim i državnim tijelima i tijelima Europske unije.

 

Više o zaštiti osobnih podataka na ovome linku: https://www.rovinj-rovigno.hr/gradska-uprava-i-organizacija/gradska-uprava/gdpr-zastita-osobnih-podataka/ .

 

Klasa: 024-03/22-01/4

Ur.br.: 2163-8-02/1-22-1

U Rovinju-Rovigno, 10. siječnja 2022.

 

Gradonačelnik

Dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.