Accessibility icon

Piano regolatore dell’area economica “Gripole-Spinè”

Salteria Salteria Salteria
Korištenje i namjena površina Prometna i ulična mreža Javne telekomunkacije
Salteria Salteria Salteria
Plinoopskrba i elektroopskrba Vodoopskrba Odvodnja otpadnih voda
Salteria Salteria
Uvjeti korištenja, uredenja i zastite povrsina Oblici korištenja, način i uvjeti gradnje