Accessibility icon
19.09.2017

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA
GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA’ DI ROVINJ-ROVIGNO
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA/CLASSE: 112-01/17-01/49
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-03-17-9
Rovinj – Rovigno, 19. rujna 2017.

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela financije, proračun i naplatu prihoda, Upravnog odjela za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove, Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove, Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju Grada Rovinja – Rovigno, a koji je objavljen u «Narodnim novinama» br. 89/17 dana 06. rujna 2017. godine, objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

I. KANDIDATI KOJI SE POZIVAJU NA PISANO TESTIRANJE
Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ice upravnih tijela Grada Rovinja – Rovigno utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem te utvrđuje da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

– za radno mjesto pročelnika/ce Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu prihoda (1 izvršitelj m/ž):

1. Iva Vuljan Apollonio, Rovinj, Vjekoslava Spinčića br.12

– za radno mjesto pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove (1 izvršitelj m/ž):

1. Martina Čekić Hek, Rovinj, N. Tomaseo br.5

– za radno mjesto pročelnika/ce Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju (1 izvršitelj m/ž):

1. Tanja Mišeta, Rovinj, Valpereri br.28

– za radno mjesto pročelnika/ce Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove (1 izvršitelj m/ž):

1. Mirjana Bratulić, Rovinj, M. Vlačića Ilirika br.46

 

II. PISANO TESTIRANJE
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Pisano testiranje odnosi se na pisanu provjeru znanja o pravnim propisima, pisanu provjeru znanja u području poznavanja rada na računalu i usmenu provjeru poznavanja talijanskog jezika.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti za imenovanje na radno mjesto pročelnika/ice Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu prihoda obuhvaća:

a) pismenu provjeru znanja o pravnim izvorima:
– Zakon o proračunu („Narodne novine RH“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), cijeli tekst,
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), cijeli tekst,
– Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine RH“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07-Odluka Ustavnog suda RH ,73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16), cijeli tekst,
– Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine RH“ br. 47/09), cijeli tekst,
– Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 – Odluka Ustavnog suda RH i 73/17)
– Opći porezni zakon („Narodne novine“ br.115/16)
– Statut Grada Rovinja – Rovigno ( „Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 4/09, 3/13 i 11/15-pročišćeni tekst), cijeli tekst,
– Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br.11/16), cijeli tekst,
– Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br.11/16), cijeli tekst.

b) pismenu provjeru znanja u području poznavanja rada na računalu koja obuhvaća:
– provjeru osnovnog poznavanja rada na računalu,
– provjeru poznavanja korištenja programa Word, Excel, Interneta i elektroničke pošte.

c) usmenu provjeru poznavanja talijanskog jezika koja obuhvaća ispitivanje aktivnog poznavanja talijanskog jezika u konverzaciji, odnosno razumijevanje jezika i izražavanje, korištenje jezika u poslu i razgovoru sa strankama, te poznavanje osnovnih gramatičkih pravila i glagolskih vremena, i

d) intervju koji obuhvaća provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih) i osobnih kvaliteta kandidata relevantnih za posao te provjeru motivacije.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti za imenovanje na radno mjesto pročelnika/ice Upravnog odjela za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove obuhvaća:

a) pismenu provjeru znanja o pravnim izvorima:
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), cijeli tekst,
– Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine RH“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07-Odluka Ustavnog suda RH ,73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16), cijeli tekst,
– Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine RH“ br. 47/09), cijeli tekst,
– Statut Grada Rovinja-Rovigno ( „Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 4/09, 3/13 i 11/15-pročišćeni tekst), cijeli tekst,
– Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)
– Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 120/16)
– Strategija razvoja grada Rovinja – Rovigno za razdoblje 2015. – 2020. (Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno“ br. 10/15), cijeli tekst (tekst Strategije objavljen je na slijedećem linku: http://rovinjhr.lin53.host25.com/wp-content/uploads/2016/11/STRATEGIJA-GRADA-ROVINJA-FINALNA-VERZIJA.pdf )
– Strategija Europa 2020, Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast, (tekst strategije objavljen je na slijedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Strukturni%20fondovi%202014.%20%E2%80%93%202020/eu_hr.pdf.

b) pismenu provjeru znanja u području poznavanja rada na računalu koja obuhvaća:
– provjeru osnovnog poznavanja rada na računalu,
– provjeru poznavanja korištenja programa Word, Excel, Interneta i elektroničke pošte.

c) usmenu provjeru poznavanja talijanskog jezika koja obuhvaća ispitivanje aktivnog poznavanja talijanskog jezika u konverzaciji, odnosno razumijevanje jezika i izražavanje, korištenje jezika u poslu i razgovoru sa strankama, te poznavanje osnovnih gramatičkih pravila i glagolskih vremena, i

d) intervju koji obuhvaća provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih) i osobnih kvaliteta kandidata relevantnih za posao te provjeru motivacije.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti za imenovanje na radno mjesto pročelnika/ice Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju obuhvaća:

a) pismenu provjeru znanja o pravnim izvorima:
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), cijeli tekst,
– Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» br. 47/09), cijeli tekst,
– Statut Grada Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno» br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst), cijeli tekst
– Zakon o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 94/13 i 73/17), cijeli tekst
– Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno br. 11/16) cijeli tekst,
– Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 -pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), cijeli tekst,
– Zakon o prostornom uređenju («Narodne novine» br. 153/13 i 65/17), cijeli tekst
– Zakon o gradnji («Narodne novine» br. 153/13 i 20/17), cijeli tekst.

b) pismenu provjeru znanja u području poznavanja rada na računalu koja obuhvaća:
– provjeru osnovnog poznavanja rada na računalu,
– provjeru poznavanja korištenja programa Word, Excel, Interneta i elektroničke pošte.

c) usmenu provjeru poznavanja talijanskog jezika koja obuhvaća ispitivanje aktivnog poznavanja talijanskog jezika u konverzaciji, odnosno razumijevanje jezika i izražavanje, korištenje jezika u poslu i razgovoru sa strankama, te poznavanje osnovnih gramatičkih pravila i glagolskih vremena, i

d) intervju koji obuhvaća provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih) i osobnih kvaliteta kandidata relevantnih za posao te provjeru motivacije.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti za imenovanje na radno mjesto pročelnika/ice Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove obuhvaća:

a) pismenu provjeru znanja o pravnim izvorima:
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), cijeli tekst,
– Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine RH“ br. 47/09), cijeli tekst,
– Statut Grada Rovinja – Rovigno ( „Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 4/09, 3/13 i 11/15-pročišćeni tekst), cijeli tekst,
– Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00, Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 142/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), cijeli tekst,
– Odluka o zakupu poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno br. 2/08, 7/08, 10/12, 10/14 i 11/16)
– Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno br. 3/10, 8/11 i 8/14)
– Zakon o državnoj izmjeri i katastru zemljišta (Narodne novine br. 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 i 9/17).

b) pismenu provjeru znanja u području poznavanja rada na računalu koja obuhvaća:
– provjeru osnovnog poznavanja rada na računalu,
– provjeru poznavanja korištenja programa Word, Excel, Interneta i elektroničke pošte.

c) usmenu provjeru poznavanja talijanskog jezika koja obuhvaća ispitivanje aktivnog poznavanja talijanskog jezika u konverzaciji, odnosno razumijevanje jezika i izražavanje, korištenje jezika u poslu i razgovoru sa strankama, te poznavanje osnovnih gramatičkih pravila i glagolskih vremena, i

d) intervju koji obuhvaća provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih) i osobnih kvaliteta kandidata relevantnih za posao te provjeru motivacije.

Nakon pismenog testiranja obavit će se usmena provjera poznavanja talijanskog jezika.

IV. BODOVANJE
Prethodnom provjerom znanja i sposobnosti moguće je ostvariti ukupno 40 bodova, a bodovanje se vrši na sljedeći način:

PROVJERA MOGUĆI BROJ BODOVA
PISMENI – PRAVNI IZVORI 10
PISMENI – POZNAVANJE RADA NA RAČUNALU 10
TALIJANSKI JEZIK-USMENA PROVJERA 10
INTERVJU 10

 

Za svaki dio prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo sa kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela prethodne provjere znanja i sposobnosti, a koji će se termin održavanja odrediti naknadno o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

V. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA
Pisano testiranje održati će se u utorak dana 26. rujna 2017. godine u 11:00 sati na adresi u Rovinju, Trg Matteotti br.2 u sali za sastanke Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika na I katu.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
Smatrat će se da je povukao prijavu kandidat koji na pismenom testiranju ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti, razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili koji prekrše gore navedena pravila biti će udaljeni s testiranja. Njihov rezultat neće se razmatrati i smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u ovom Pozivu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Grada Rovinja – Rovigno (www.rovinj-rovigno.hr).

VI. OBJAVA POZIVA
Ovaj Poziv objavljuje se na službenoj web stranici i na oglasnoj ploči Grada Rovinja – Rovigno.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Maria Črnac Rocco