Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 9-2024 - 04.06.2024

  Akti Gradskog vijeća

  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Odluka o raspodjeli rezultata za 2023. godinu

  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

  • Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje liste reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Rovinja-Rovigno

  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno

  • Odluka o uređenju prometa u ulici Sv.Romualda u Rovinju-Rovigno
  • Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Rovinja-Rovigno

  • Plan zaštite od požara Grada Rovinja-Rovigno

  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu

  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

  • Zaključak o prestanku primjene Pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno broj 10/22)

  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za I. tromjesečje (siječanj-ožujak) 2024. godine

  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj-Rovigno kao davatelja javne usluge za 2023. godinu

  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2023. godinu

  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno – Biblioteca civica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno za 2023. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove „Kuća o batani – Casa della batana“ za 2023. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2024. godinu

  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare „Juraj Dobrila“

  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana „Bernardo Benussi“ Rovinj-Rovigno

  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Scuola elementare „Vladimir Nazor“

  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o aktivnostima za pripremu turističke sezone u 2024. godini
  • Rješenje o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno

   

  Akti Gradonačelnika

  • Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rovinja-Rovigno na okoliš

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove

  • Zaključak o dodjeli zahvale Autoklubu Oldtimer Istria Rovinj-Rovigno

  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

  • Druge izmjene Plana prijma u službu za 2024. godinu

  • Odluka o raspisivanju Drugog javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru