Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 7-2024 - 14.03.2024

  Akti Gradskog vijeća

  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu

  • Program rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu
  • Izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje srpanj – prosinac 2023. godine

  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu

  • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Štanga istok u Rovinju-Rovigno
  • Izvješće o stanju u prostoru Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2019.-2023. godine
  • Odluka o drugoj dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

  • Odluka o iznosu zakupnine na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja, a nije procijenjeno i uneseno u temeljni kapitala trgovačkog društva te nije zemljište tlocrtne površine ispod građevine
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Izvještaj o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana za 2023. godinu

  • Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada za 2024. godinu
  • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu
  • Program javnih potreba u kulturi Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu
  • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rovinj-Rovigno za 2024. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Rovinja-Rovigno u 2023. godini
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2024. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2024. godinu
  • Zaključak o donošenju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2024. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno IV. tromjesečje (listopad-prosinac) 2023. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o produljenju trgovačkom društvu TIM-WATS d.o.o. Rovinj roka ishođenja uporabne dozvole i započinjanja s obavljanjem djelatnosti na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“

  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 9380/3, k.č. 9380/4, k.č. 9380/5, k.č. 9380/6 i k.č. 9380/7, sve k.o. Rovinj)

   

  Akti Gradonačelnika

  • Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2017.-2022.
  • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

  • Zaključak o isplati stipendije rovinjskom umjetniku radi sudjelovanja na umjetničkoj razmjeni sa gradom Salzburgom

   

  Akti Vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo

  • Rješenje o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo


 • 6-2024 - 01.03.2024

  Akti Gradonačelnika

  • Odluka o djelomičnom poništenju i Ispravku Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj – Rovigno u 2024. godini