Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 12-2023 - 24.11.2023

  Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Lacosercio zapad u Rovinju–Rovigno
  • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno

  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno

  • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno-Servizio Comunale s.r.l. per servizi comunali Rovinj-Rovigno za zaduženje kod Istarske kreditne banke Umag d.d.

  • Zaključak o prihvaćanju prijedloga Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu u prvom čitanju
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Izvješću o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno – obrazovnog rada DV-GI Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2022./2023. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Godišnjem planu i programu rada DV – GI Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2023./2024. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Godišnjem izvješću o ostvarivanju Plana i programa rada za p.g. 2022./2023. za TDV-GII Naridola Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Planu i programu rada za p.g. 2023./2024. za TDV-GII Naridola Rovinj-Rovigno
  • Rješenja o razrješenjima i imenovanjima u radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno