Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 11-2023 - 20.10.2023

  Akti Gradskog vijeća

  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Odluka o usvajanju Studije i Strategije razvoja zelene infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2022. do 2030. godine
  • Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača – korisnika javnih usluga na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o uključivanju Grada Rovinja-Rovigno u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticanje stanogradnje
  • Odluka o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora
  • Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Druge izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Rovinja-Rovigno u 2022. godini
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za III. tromjesečje (srpanj-rujan) 2023. godine
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi (k.č. 10024/3 k.o. Rovinj)
  • Tabularna isprava radi priznavanja prava suvlasništva Republici Hrvatskoj zastupanoj po Općinskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola (k.č. 8017 k.o. Rovinj u ½ dijela)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o produljenju trgovačkom društvu EICO d.o.o. Rovinj roka izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“

  Akti Gradonačelnika

  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Neven Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj-Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za prevenciju kriminaliteta Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Talijanskog dječjeg vrtića Naridola Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano Naridola Rovinj-Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
  • Druge izmjene Plana prijma u službu za 2023. godinu
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika