Accessibility icon
31.07.2023

9-2023

Akti Gradskog vijeća

  • Ispravak Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno – Biblioteca civica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno.

Akti Gradonačelnika

  • Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća i naknada u tijelima gradske uprave i ustanovama.
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću.

 

 

Dokumenti