Accessibility icon
24.07.2019

8a-2019

Akti Gradskog vijeća

  • Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Pročišćeni tekst Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno

 

Dokumenti