Accessibility icon
21.07.2023

8-2023

Akti Gradskog vijeća 

 • Izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine
 • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
 • Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 • Prve izmjene i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
 • Odluke o dodjeli plaketa i medalja 2023. godine
 • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno za zaduženje kod Istarske kreditne banke Umag d.d.
 • Odluka o dodjeli prostora Multimedijalnog centra na uporabu Pučkom otvorenom učilištu Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o neprihvaćanju zahtjeva Republike Hrvatske zastupane po Županijskom državnom  odvjetništvu u Puli-Pola za mirno rješenje spora radi naknade štete
 • Zaključak o osnivanju prava građenja u korist Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije na području poduzetničke zone „Gripole-Spinè“ (k.č. 8873 k.o. Rovinj)
 • Zaključak o dodjeli prostorija u Rovinju na adresi P. Bobbichio 1, na korištenje Državnom inspektoratu
 • Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2022.godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za II. tromjesečje (travanj-lipanj) 2023. godine
 • Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih  Grada Rovinja–Rovigno za 2024. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2023. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2022. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
 • Zaključak o sklapanju Drugog aneksa Ugovoru o uređenju međusobnih odnosa za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno i trgovačkog društva RETAIL PARK HRVATSKA d.o.o. Zagreb
 • Tabularna isprava radi upisa pomorskog dobra na nekretnini označenoj kao k.č. 9509/4 k.o. Rovinj
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno
 • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na Liniji br. 1 na području grada Rovinja-Rovigno
 • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na Liniji br. 2 na području grada Rovinja-Rovigno
 • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na Liniji br. 3 na području grada Rovinja-Rovigno
 • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na Liniji br. 4 na području grada Rovinja-Rovigno

Akti Gradonačelnika

 •  Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
 • Treća dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
 • Prve izmjene Plana prijma u službu za 2023. godinu

Vijeća nacionalnih manjina Grada Rovinja-Rovigno 

 •  Rješenje o imenovanju predsjednice Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju zamjenice predsjednice Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno

Prilozi 

 • Potvrda Upravnog odjela za održivi razvoj, Odsjeka za pomorstvo, promet i infrastrukturu Istarske županije
 • Grafički prilog

 

Dokumenti