Accessibility icon
14.10.2021

8-2021

Akti Gradskog vijeća

 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
 • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2021. godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec srpanj 2021. godine
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec kolovoz 2021. godine
 • Razrješenje i imenovanje u Mandatnom povjerenstvu Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2020. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2020. godinu
 • Zaključak o sklapanju Trećeg aneksa Ugovoru o uređenju međusobnih odnosa za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno i trgovačkog društva KAUFLAND HRVATSKA komanditno društvo za trgovinu Zagreb
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8548/24 K.o. Rovinj)
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8548/23 i k.č.8548/26 K.o. Rovinj)
 • Izmjena Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno od 23.03.2021. godine

Akti Gradonačelnika

 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja i za utvrđivanje liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području grada Rovinja-Rovigno
 • Uputa o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje video nadzora ulaza u objekt višestambene zgrade u 2021. godini

 

Dokumenti