Accessibility icon
18.07.2018

8-2018

Akti Gradskog vijeća 

 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
 • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2018. godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
 • Odluke o dodjeli nagrada, počasti i priznanja Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno,
 • Odluka o izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija i opremanje polivalentne dvorane Doma kulture u Rovinjskom Selu“ na području Grada Rovinja-Rovigno unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.“
 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Područni vrtić u Rovinjskom Selu“ na području Grada Rovinja-Rovigno unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.“
 • Zaključak za otkup prometnica u vlasništvu trgovačkih društava Maistra d.d. Rovinj te Adris grupa d.d. Rovinj: područje DPU turističke zone Monte Mulini, cesta Monvi-Škaraba te pristupna cesta za Pročistač Cuvi
 • Odluka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju uređenja i prenamjene objekta u Rovinju, Zagrebačka 10
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Ispravak Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 9517/8 K.o. Rovinj)
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije “Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2017. godine“
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2017. godinu

Akti Gradonačelnika

 • Pravilnik o korištenju GPS sustava
 • Pravilnik o korištenju sustava video-nadzora
 • Pravilnik o zaštiti pojedinca u svezi s obradom njegovih osobnih podataka
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu
 • Zaključak o prihvaćanju prijedloga izmjene i dopune usluga parkirališta od gradskog trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o. Rovinj

Akti Mjesnog odbora Rovinjsko Selo 

 •  Rješenje o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo

Dodaci 

 •  Prilog uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja (Klasa: 023-01/18-01/123, Urbroj: 2171-01-06-18-4) unutar Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
 • Prilog uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja (Klasa: 601-01/18-01/14, Urbroj: 2171-01-09-01/1-18-4) unutar Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
 • Sporazum o sufinanciranju uređenja i prenamjene objekta u Rovinju, Zagrebačka 10

 

Dokumenti