Accessibility icon
26.10.2016

8-2016

 • Akti Gradskog vijeća
 • Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj–lipanj 2016. godine
 • Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
 • Druge izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2016.g.
 • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2016. godinu
 • Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju grada Rovinja-Rovigno od 2016. do 2017. godine
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja nerazvrstane ceste u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije dijela Rovinjske ulice u Rovinjskom Selu
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja javne rasvjete u Rovinjskom Selu
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja dijela ulice Centener u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9680/8 k.o. Rovinj)
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9681/7 k.o. Rovinj)
 • Odluka o o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu građenja građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava 20 kV kabel TS Škver – TS Hotel Park (buduća) – TS ACI Marina (buduća) – K.S. (u 20 kV kabelu TS Nautički centar – TS Monte Mulini), 3. skupine
 • Odluka o prihvaćanju investicije TD Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.
 • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa vezanih za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV ROVINJ u predjelu Cuvi u Rovinju-Rovigno između Grada Rovinja-Rovigno, Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula i Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj
 • Zaključak o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu kompletiranja građevne čestice bez provedbe javnog natječaja (k.č. 8410/6 k.o. Rovinj)
 • Zaključak o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu kompletiranja građevne čestice bez provedbe javnog natječaja (k.č. 9425/3 k.o. Rovinj)
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (zgr.č. 89/11 k.o. Rovinjsko Selo)
 • Zaključak kojim se prima na znanje Informacija iz Općinskog državnog odvjetništva Pula-Pola
 • Tabularna isprava
 • Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničkog mandata
 • Akti gradonačelnika
 • Zaključak o ovlaštenju za potpisivanje isprava
 • Zaključak o ovlaštenju za potpisivanje akata i isprava
 • Rješenje o imenovanju voditeljice Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o utvrđenju Prvih izmjena i dopuna Planu nabave robe, radova i usluga za 2016.godinu
 • Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno
 • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna Grada Rovinja – Rovigno
Dokumenti