Accessibility icon
25.09.2015

8-2015

 • Akti Gradskog vijeća
 • Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2015.godinu
 • Druge dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2015.godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama
 • Zaključak o prihvaćanju porezne nagodbe
 • Akt Gradonačelnika
 • Rješenje o imenovanju predsjednica i jednog člana Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja Grada Rovinja-Rovigno
 • Akt “Odvodnje Rovinj-Rovigno”d.o.o
 • Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga javne odvodnje
 • Akti Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj
 • Opći uvjeti o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Rovinju-Rovigno
 • Opći uvjeti o privremenom zadržavanju parkiranih vozila na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Rovinju-Rovigno
Dokumenti