Accessibility icon
20.05.2020

7-2020

Akti Gradskog vijeća

 • Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2020. do 2025.
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 • Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 • Odluka o provođenju projekta “Gradski vrtovi”
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec ožujak 2020. godine
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec travanj 2020. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj-Rovigno za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Muzeja grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Rovinj-Rovigno za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unita’ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2019. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj-Rovigno u 2019. godini
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
 • Zaključak o produljenju trgovačkim društvima Miramare d.o.o. Rovinj i Meho gradnja d.o.o. Rovinj roka izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenja o razrješenju dosadašnjeg i imenovanje novog zamjenika predsjednice Odbora za proračun, financije i gradsku imovinu Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

Akti Gradonačelnika 

 •  Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
 • Odluka o smjernicama rada u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno u stanju epidemije bolesti COVID-19
 • Odluka o privremenom utvrđivanju osnovice za obračun plaće
 • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću na ime naknade za prehranu

Akti Rubini d.o.o. Rovinj 

 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu u zakup poslovnih prostora Poduzetničkog inkubatora u Rovinju – Rovigno

 

Dokumenti