Accessibility icon
01.08.2014

7-2014

 • Akti Gradskog vijeća
 • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
 • Odluka o donošenju izmjena i dopuna UPU turističke zone Valalta
 • Odluka o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
 • Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ od 1995. do 2013. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima Grada Rovinja-Rovigno za 2013.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave zarazdoblje siječanj-lipanj 2014.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Valbruna sport d.o.o. za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju finacijskog izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2013.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o ostvarenim rezultatima u turističkoj sezoni 2013.g.
 • Tabularna isprava
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  Akti Gradonačelnika
 • Zaključak o podnošenju inicijative i o prijedlogu sazivanja Skupštine trgovačkog društva „Komunalni servis“ d.o.o.
 • Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za urbanu estetiku
  Akti Mjesnog odbora Rovinjsko selo
 • Pravila Mjesnog odbora Rovinjsko selo
 • Pravilnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko selo
Dokumenti