Accessibility icon
28.07.2021

6-2021

Akti Gradskog vijeća 

 • Mirovanje vijećničkog mandata i početak obnašanja vijećničkog mandata u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Štanga – istok u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o imenovanju ulica u naselju Salteria u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o imenovanju ulica u gospodarskoj zoni Gripole-Spinè u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija i  opremanje polivalentne dvorane Doma kulture  u Rovinjskom Selu“ na području Grada Rovinja-Rovigno unutar mjere 07 »Temeljne usluge  i obnova sela u ruralnim područjima«  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.”
 • Izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. Rovinj-Rovigno za 2020. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec travanj 2021. godine
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec svibanj 2021. godine
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za  mjesec lipanj 2021. godine
 • Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Rovinja–Rovigno za 2022. godinu
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.2691/17 K.o. Rovinj)
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10365/1, k.č.10365/2, k.č.10365/3, k.č.10366/1 i k.č.10366/2 K.o. Rovinj)“
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice ustanove “Kuća o batani – Casa della batana“

Akti Gradonačelnika 

 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Štanga – istok
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Rovinju-Rovigno
 • Ispravak Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima Grada Rovinja-Rovigno

Akti Odbora za Statut, Poslovnik i propise

 • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno – pročišćeni tekst

Dodaci 

 • Prilog – obuhvat UPU Štanga u Rovinju
 • Prilog – Salteria
 • Prilog – Gospodarska zona Gripole Spinè
 • Prilog – Opis projekta

 

Dokumenti