Accessibility icon
22.04.2020

6-2020

Akti Gradskog vijeća 

  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o dopuni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
  • Zaključak o prijedlogu za imenovanje članova u Nadzorni odbor trgovačkog društva “Komunalni servis” d.o.o. Rovinj
  • Zaključak o prijedlogu za imenovanje člana u Nadzorni odbor trgovačkog društva “Istarski vodovod” d.o.o. Buzet
  • Zaključak o prijedlogu za imenovanje člana u Nadzorni odbor trgovačkog društva “IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV” d.o.o. Buzet

Akti Gradonačelnika

  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću na ime naknade za prehranu

 

Dokumenti