Accessibility icon
23.05.2019

6-2019

Akti Gradskog vijeća – Atti del Consiglio municipale

 •  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sportskim građevinama
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2018. g.
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.
 • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti javnih tržnica na malo
 • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti neprometne signalizacije
 • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti ukopa pokojnika
 • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti odlaganja građevinskog otpada
 • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti prijevoza robe u pješačkoj zoni
 • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti parkiranja na uređenim javnim otvorenim površinama
 • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti parkiranja na uređenim javnim zatvorenim površinama
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića “Neven“ Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia “Neven“ Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola“ Rovinj – Giardino d’infanzia italiano “Naridola“ Rovigno
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unita’ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj – Biblioteca civica «Matija Vlačić Ilirik» Rovigno za 2018. godinu
 • Odluka o dodjeli prostora u Rovinjskom Selu na korištenje Dječjem domu Ruža Petrović iz Pule-Pola
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9373/3 K.o. Rovinj)
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 2441/10 K.o. Rovinj)

Akti Gradonačelnika – Atti del Sindaco

 •  Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
 • Suglasnost na Izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2019. godini
 • Zakjlučak o utvrđenju limita cijene osnovnog modela službenog mobitela u 2019. godini

Akti Komunalnog servisa d.o.o. – Atti del Servizio comunale s.r.l.

 •  Izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Rovinja-Rovigno
 • Tržni red na tržnicama na malo u gradu Rovinju-Rovigno
 • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge neprometne signalizacije
 • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
 • Opći uvjeti pružanja komunalne usluge odlaganja građevnog materijala
 • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge prijevoza robe u pješačkoj zoni
 • Opći uvjeti o korištenju usluga parkiranja na uređenim javnim otvorenim parkiralištima
 • Opći uvjeti o korištenju usluga parkiranja na uređenim javnim zatvorenim parkiralištima

 

Dokumenti