Accessibility icon
10.10.2011

6-2011

  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna grada Rovinja- Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2011.g.
  • Zaključak o prihvaćanju realizacije II faze „Poduzetničko inkubatora“
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje siječanj-lipanj 2011.g.
  • Zaključak o otkupu zemljišta
  • Odluka o uključenju u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“
  • Odluka o ustrojavanju Cataloga informacija Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o imenovanju članova Koordinacionog odbora akcije „Grad Rovinj- Rovigno – prijatelj djece“
  • Komunalni servis – Servizio comunale Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga javne odvodnje
Dokumenti