Accessibility icon
09.05.2018

5-2018

Akti Gradskog vijeća 

 • Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o nagradi, počastima i priznanjima Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Valbruna istok u Rovinju
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Lacosercio istok u Rovinju
 • Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Rovinjsko Selo
 • Odluka o uređenju prometa unutar naselja Centener u Rovinju
 • Odluka o uređenju kružnog raskrižja u naselju Monfiorenzo u Rovinju
 • Odluka o dopuni prometne regulacije na raskrižju ulica Istarska – Pietra Kandlera – Giovanni Dapiran u Rovinju
 • Odluka o posebnim tehničkim mjerama za sigurnost pješaka u blizini škola i dječjih vrtića u Rovinju
 • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj u 2017. godini
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unita’ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2017. godinu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
 • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za izgradnju šetališta ispred hotela „Park“ na nekretnini označenoj kao k.č. 10105/5 k.o. Rovinj
 • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za izgradnju šetališta i bazenske tehnike postojećeg bazena „Delfin“ na nekretnini označenoj kao k.č. 10105/4 k.o. Rovinj
 • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za izgradnju javne rasvjete Šetališta Vijeća EU
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9865/10 k.o. Rovinj)
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 9481 k.o. Rovinj)
 • Zaključak o utvrđivanju teksta Aneks Ugovoru o kupoprodaji nekretnina Klasa: 944-01/07-01/74, Ur.broj: 2171/01-3/03/07-15 od 13. prosinca 2007. godine sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno, kao prodavatelja i Maistra d.d. Rovinj, kao kupca
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (dio k.č. 1747 k.o. Rovinjsko Selo)
 • Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“ Rovigno“

Akti Gradonačelnika 

 • Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Grada Rovinja-Rovigno
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata
 • Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Rovinja-Rovigno

Akti Komunalnog servisa d.o.o.

 •  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Grada Rovinja-Rovigno

Dodaci 

 •  Aneks Ugovoru o kupoprodaji nekretnina Klasa: 944-01/07-01/74, Ur.broj: 2171/01-3/03/07-15 od 13. prosinca 2007. godine sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno, kao prodavatelja i Maistra d.d. Rovinj, kao kupca
Dokumenti