Accessibility icon
26.06.2015

5-2015

 • Akti Gradskog vijeća
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2014.godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju UPU-a turističke zone Valalta
 • Odluka o uređenju prometa na užem području grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila na području grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Plana proširenog dijela gradskog groblja Laste u Rovinju-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Plana poslovanja Rubini d.o.o. za 2015.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Valbrune sport d.o.o. za 2014.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Plana i Programa rada Valbrune sport d.o.o. za 2015.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportskog saveza grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
 • Zaključak o poništenju postupka izbora članova za Savjet mladih Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Zavičajnog muzeja Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola” Rovinj-Rovigno
 • Akti Gradonačelnika
 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
 • Odluka o izradi Strategije razvoja Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2015.-2020.
 • Poslovnik o radu Partnerskog vijeća za izradu i provedbu Strategije razvoja grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2015. – 2020.
Dokumenti