Accessibility icon
06.03.2014

5-2014

 • Akti Gradskog vijeća
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo
 • Zaključak za zaključenje sudske nagodbe
 • Tabularna isprava
 • Tabularna isprava
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada i financijskog izvješća Zavičajnog muzeja Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja Rubini d.o.o. za 2014.g.
 • Akti Gradonačelnika
 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2014.godinu
 • Plan prijma u službu za 2014.godinu
Dokumenti