Accessibility icon
21.03.2018

4-2018

Akti Gradskog vijeća 

 • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveti Vid-San Vein i Valbruna u Rovinju
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada Rovinja-Rovigno  za 2017. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • Zaključak o pristupanju Grada Rovinja-Rovigno Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije, te održavanja građevina za odvodnju oborinskih voda sa cesta za Grad Rovinj-Rovigno u 2018. godini
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja objekata javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj – Biblioteca civica «Matija Vlačić Ilirik» Rovigno za 2017. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della città di Rovinj-Rovigno za 2017. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Citta’ di Rovinj-Rovigno za 2017. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o aktivnostima za pripremu turističke sezone u 2018. godini
 • Rješenje o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
 • Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
 • Promet imovine

Akti Gradonačelnika

 • Odluka o imenovanju ovlaštenika zaštite na radu
 • Odluka o imenovanju Povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • Odluka o razrješenju članice Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare “Juraj Dobrila”
 • Odluka o imenovanju članova odbora za zaštitu na radu
 • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o određivanju službenika za informiranje
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2018. godini
 • Odluka o osnivanju Savjeta za prevenciju kriminaliteta Grada Rovinja-Rovigno
 • Prva dopuna Plana prijma u službu za 2018. godinu
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izlaganja umjetničkih slika i radova, fotografija, razglednica te izvornih rovinjskih i istarskih suvenira na javnoj površini
 • Zaključak o prihvaćanju prijedloga izmjene i dopune usluga parkirališta

Dodaci 

 • Nacrt Ugovora o korištenju prostora (Grad Rovinj-Rovigno i Muzej Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
 • Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Prilog – naprave za izlaganje robe

 

Dokumenti