Accessibility icon
17.04.2013

4-2013

  • Odluka o izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja turističke zone Monte Mulini
  • Zaključak o donaciji za unapređenje plivačkog i vaterpolo sporta u Rovinju
  • Akti gradonačelnika
  • Odluka o utvrđivanju cijena usluga koje Javna vatrogasna postrojba Rovinj – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovigno – pruža pravnim i fizičkim osobama
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2013.godini
  • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2013. godinu
Dokumenti