Accessibility icon
16.03.2023

3-2023

Akti Gradskog vijeća

 •  Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
 • Program rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
 • Izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje srpanj – prosinac 2022. godine
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
 • Odluka o koeficijentima, osnovici za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno, naknadama materijalnih troškova te drugim pravima gradskih dužnosnika
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 • Odluka o uređenju prometa u ulici Vjekoslava Spinčića u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o uređenju prometa u ulici Ljudevita Gaja u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o dopuni prometne signalizacije u gradu Rovinju-Rovigno, ulica Prve Istarske brigade
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
 • Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada za 2023. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi Grada Rovinj-Rovigno za 2023. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2023. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2023. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Rovinja-Rovigno  za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obaveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o prijedlogu imenovanja doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Istarske županije
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za IV. tromjesečje (listopad-prosinac) 2022. godine
 • Zaključak o osnivanju prava građenja u korist trgovačkog društva RUBINI d.o.o. Rovinj na području poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
 • Tabularna isprava radi priznavanja prava suvlasništva na nekretnini u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno označenoj kao k.č. 11/Z upisana u z.k.ul. 3 k.o. Rovinj
 • Tabularna isprava radi priznavanja prava suvlasništva na nekretnini u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno označenom kao k.č. 11/Z upisana u z.k.ul. 3 k.o. Rovinj
 • Zaključak za otkup dijela južne obilaznice grada Rovinja-Rovigno dionica D 303 – Ž 5105 – Monte Mulini s oborinskom odvodnjom
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja – Rovigno
 • Zaključak o sklapanju aneksa Ugovoru o uređenju međusobnih odnosa za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno i trgovačkog društva RETAIL PARK HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama
 • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje nagodbe u postupku potpunog izvlaštenja za potrebe izgradnje dijela južne obilaznice grada Rovinja-Rovigno dionica D 303 – Ž 5105 – Monte Molini s oborinskom odvodnjom
 • Zaključak za otkup dijela južne obilaznice grada Rovinja-Rovigno dionica D 303 – Ž 5105 – Monte Molini s oborinskom odvodnjom (buduća k.č. 9016/3 k.o. Rovinj)

Akti Gradonačelnika 

 • Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu
 • Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
 • Zaključak o isplati stipendije rovinjskom umjetniku Deanu Hameru iz Rovinja  radi sudjelovanja na umjetničkoj razmjeni sa gradom Salzburgom u mjesecu ožujku 2023. godine
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2023. godini
 • Suglasnost na prve izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Rovinja-Rovigno te na prijedlog pročišćenog teksta Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Rovinja-Rovigno
 • Pravilnik o korištenju poslovnih kartica

 

Dokumenti