Accessibility icon
27.03.2019

3-2019

Akti Gradskog vijeća

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno
 • Zaključak o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2018. godinu
 • Zakjučak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj-Rovigno u 2018. godini
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Citta’ di Rovinj-Rovigno, za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno – Universita’ popolare aperta della Citta’ di Rovinj-Rovigno za 2018. godinu
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Neven Rovinj -Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj – Rovigno
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare «Juraj Dobrila», Rovinj – Rovigno
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi“ Rovinj – Rovigno
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Scuola elementare «Vladimir Nazor», Rovinj – Rovigno
 • Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o prestanku rada Područne škole Mondelako
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno
 • Odluka o dodjeli pojedinih prostorija u zgradi Doma kulture u Rovinjskom Selu na korištenje Mjesnom odboru Rovinjsko Selo, na adresi Matka Laginje 2
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10182 K.o. Rovinj)
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8824/3 K.o. Rovinj)
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 8824/3 K.o. Rovinj)
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10181 K.o. Rovinj)
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9689/65 K.o. Rovinj)
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 10124/2 K.o. Rovinj)
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 10111/4 K.o. Rovinj)
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 10268/2 k.o. Rovinj)
 • Tabularna isprava za priznavanje prava vlasništva Republici Hrvatskoj zastupanoj po Općinskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola na nekretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Tabularna isprava za priznavanje prava vlasništva između Ferrara Marise i Grada Rovinja-Rovigno na nekretninama trenutno u suvlasništvu stranaka (k.č. 10296 i k.č. 10297 k.o. Rovinj)

Akti Gradonačelnika 

 •  Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
 • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2019. godini
 • Druge izmjene Pravilnika o službenim putovanjima

Dodaci 

 • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu

 

Dokumenti