Accessibility icon
07.02.2018

3-2018

Akti Gradskog vijeća

 • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
 • Statut Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2018. godini za redovan rad političkih stranaka zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trga u Rovinjskom Selu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
 • Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
 • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja – Rovigno za 2017. godinu
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
 • Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
 • Promet imovine

Akti Gradonačelnika 

 • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2018. godinu

 

Dokumenti