Accessibility icon
07.02.2018

3-2018

Akti Gradskog vijeća

  • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Statut Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2018. godini za redovan rad političkih stranaka zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trga u Rovinjskom Selu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
  • Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja – Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
  • Promet imovine

Akti Gradonačelnika 

  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2018. godinu

 

Dokumenti