Accessibility icon
21.03.2017

3-2017

Akti Gradskog vijeća

 • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
 • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o donošenju trećih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno s odredbama za provođenje
 • Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga d.o.o.
 • Odluka o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula od strane općina i gradova u Istarskoj županiji
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2017. godinu
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja objekata javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije, te održavanja građevina za odvodnju oborinskih voda sa cesta za Grad Rovinj-Rovigno u 2017.g.
 • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno na liniji 1 lokalnog linijskog prijevoza
 • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno na liniji 2 lokalnog linijskog prijevoza
 • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno na liniji 3 lokalnog linijskog prijevoza
 • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete u dijelu redovnog održavanja na području Grada Rovinja–Rovigno,
 • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti obilježavanja horizontalne signalizacije na području Grada Rovinja–Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
 • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za drugo polugodište 2016. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della città di Rovinj-Rovigno za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno – Museo civico della città di Rovinj-Rovigno za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovigno za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2017. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2017. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o nalazu Državne revizije o radu vijećnika Bruna Poropata
 • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Nagodbe u postupku izvlaštenja za potrebe rekonstrukcije i izgradnje javne prometne površine – nerazvrstane ceste i parkirališta u zoni Saline u Rovinju-Rovigno, s izgradnjom oborinske odvodnje i javne rasvjete
 • Promet imovine

Akti Gradonačelnika

 • Pravilnik o izdavanju upozorenja, novčane kazne i obaveznog prekršajnog naloga te vođenja središnje evidencije prekršaja
 • Pravilnik o službenoj odjeći, iskaznici i oznaci komunalnog redara
 • Plan prijema za stručno osposobljavanje za rad u 2017. godini
 • Odluka o kriterijima, mjerilima I načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2017. godini
 • Druge izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Ureda gradskog vijeća i gradonačelnika
Dokumenti