Accessibility icon
04.05.2016

3-2016

 • Akti Gradskog vijeća
 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
 • Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i popravka komunalne opreme na području Grada Rovinja–Rovigno
 • Izmjene i dopune Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima grada Rovinja–Rovigno
 • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu nasipavanja javnih putova na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja dijela ceste za Monsenu u Rovinju-Rovigno, k.č. 10009/1, 10013/3 k.o. Rovinj-Rovigno
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi
 • Zaključak o prihvaćanju nacrta Odluke o postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno – prvo čitanje
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj u 2015. godini
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o provođenju dvojezičnosti na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o aktivnostima za pripremu turističke sezone 2016. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovigno za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unita’ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja – Rovigno za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe – Unita’ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2016. godinu
 • Akti Gradonačelnika
 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
 • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva ”IVS – Istarski vodozaštitni sustav” d.o.o. Buzet
 • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva „Komunalni servis” d.o.o. Rovinj
 • Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa unaprjeđenja života osoba starije životne dobi
 • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2016.godinu
 • Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno
 • Odluka o izmjenama Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
Dokumenti