Accessibility icon
22.03.2013

3-2013

  • Akti Odbora za Statut, poslovnik i propise
  • Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Rovinja-Rovigno
  • Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja južne luke Sveta Katarina
  • Izvješće o stanju u prostoru Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2007-2012
Dokumenti