Accessibility icon
08.02.2024

2-2024

Akti Gradskog vijeća

  • Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2024. – 2028. godine
  • Prestanak mirovanja mandata vijećnika Tomislava Sošića te prestanak mandata njegovoj zamjenici Mariji Palaziol
  • Prestanak mirovanja mandata vijećnika Klaudia Poropata te prestanak mandata njegovom zamjeniku Zoranu Bešeniću

Akti Gradonačelnika

  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za otvaranje i ocjenu prijava po Javnom pozivu za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. od interesa za Grad Rovinj-Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za prevenciju kriminaliteta Grada Rovinja-Rovigno

Prilozi

  • Grafički prikaz mikrolokacija
Dokumenti