Accessibility icon
11.03.2020

2-2020

Akti Gradskog vijeća

 • Prestanak mirovanja vijećničkog mandata i prestanak mandata zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
 • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
 • Program rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
 • Izvješće o radu Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
 • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveti Vid-San Vein i Valbruna u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje vijećima nacionalnih manjina
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
 • Odluka o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. Rovinj–Rovigno  kod Privredne banke d.d. Zagreb
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postaji Rovinj-Rovigno – Unitaˋ dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno i Područnoj vatrogasnoj zajednici Rovinj-Rovigno- Comunitaˋdei vigili del fuoco territoriale Rovinj-Rovigno za izdavanje jamstva za zaduživanje kod Istarske kreditne banke Umag d.d.
 • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje 1. dodatka Sporazuma o sufinanciranju dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj
 • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
 • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2019. godini
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Rovinja-Rovigno  za 2019. godinu
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2020 – 2023. godine
 • Izvješće o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2019. godinu
 • Zaključak s kojim se prima na znanje Informacija o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2020. g.
 • Zaključak s kojim se prima na znanje Informacija o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2020. godinu
 • Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
 • Program rada Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
 • Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma između Grada Rovinja-Rovigno i Raiffeisenbank Austria d.d. radi rekonstrukcije zgrade na adresi Trg brodogradilišta 1., Rovinj
 • Zaključak o prihvaćanju načina uređenja imovinsko-pravnih odnosa radi rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene: rekonstrukcija i izgradnja ulice Valsaresi u Rovinju
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Tabularna isprava
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja

Akti Gradonačelnika 

 • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2020. godinu
 • Uputa o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje video nadzora ulaza u objekt višestambene zgrada u 2020. godini
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za socijalnu skrb
 • Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2017.-2022.
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2020. godini

Dodaci 

 • 1. dodatak Sporazuma o sufinanciranju dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe “Domenico Pergolis” Rovinj
 • Sporazum između Grada Rovinja-Rovigno i Raiffeisenbank Austria d.d. radi rekonstrukcije zgrade na adresi Trg brodogradilišta, Rovinj

 

Dokumenti